BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Plan pracy Rady Powiatu Pisz na 2019 r.

przyjęty na IV sesji w dniu 28 grudnia 2018 r.

styczeń

 1. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 r.
 2. Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych na I półrocze 2019 r.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.
 4. Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał.

 luty

 1. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat piski.
 2. Okresowe sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.
 4. Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał.

 marzec

 1. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego za 2018 rok.
 2. Informacja o realizacji zadań Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu w 2018 r.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu oraz realizacji uchwał własnych.
 4. Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał.

 kwiecień

 1. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 2. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie oraz realizacji zadań przez służby Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w 2018 roku.
 3. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  za 2018 rok.
 4. Sprawozdanie z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej za 2018 rok.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.
 6. Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał.

maj

 1. Debata nad raportem o stanie powiatu wraz z udzieleniem Zarządowi Powiatu wotum zaufania.
 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok wraz z udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu.
 3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SP ZOZ – Szpitala Powiatowego w Piszu za 2018 rok.
 4. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu za 2018 rok.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.
 6. Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał.

czerwiec

 1. Informacja o funkcjonowaniu SP ZOZ – Szpitala Powiatowego w Piszu oraz zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego.
 1. Informacja o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych powiatu i funkcjonowania sił ratowniczych w 2018 r.
 1. Informacja dotycząca zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie oraz realizacji zadań przez Komendę Powiatową Policji w 2018 r.
 2. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.
 3. Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał.

 sierpień

 1. Informacja o stanie środowiska naturalnego na obszarze powiatu w 2018 roku.
 2. Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Piskim i realizacji aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu za 2018 rok.
 3. Sprawozdanie z realizacji planów i zadań przez Powiatowy Zarząd Dróg, stan utrzymania i modernizacji dróg powiatowych za I półrocze 2019 roku i zamierzenia na 2020 rok.
 4. Okresowe sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Powiatu.
 5. Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Powiatu na II półrocze 2019 r.
 6. Okresowe sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.
 8. Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał.

 wrzesień

 1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
 2. Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2019 r.
 3. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ – Szpitala Powiatowego w Piszu za I półrocze 2019 r.
 4. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu za I półrocze 2019 r.
 5. Informacja Delegata Rady Powiatu Pisz o dotychczasowej działalności i zamierzeniach Stowarzyszenia Związku Powiatów Polskich oraz o udziale powiatu w strukturach międzypowiatowych.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu oraz realizacji uchwał własnych.
 7. Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał.

październik

 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie piskim w roku szkolnym 2018/2019.
 2. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych radnych.
 3. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych członków Zarządu Powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych i naczelników wydziałów.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.
 5. Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał.

listopad

 1. Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu na 2020 rok.
 2. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności między sesjami Rady Powiatu.
 3. Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał.

grudzień

 1. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej powiatu.
 2. Uchwalenie budżetu powiatu na 2020 rok wraz z obowiązującymi załącznikami.
 3. Okresowe sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu.
 4. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Powiatu na I półrocze 2020 r.
 5. Okresowe sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.
 7. Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał.
Data powstania: środa, 16 sty 2019 12:24
Data opublikowania: środa, 16 sty 2019 12:29
Data przejścia do archiwum: piątek, 3 sty 2020 12:50
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 1226 razy