BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakres działań Komisji

Stosownie do §43a Statutu Powiatu:

  1. Rada rozpatruje skargi na działania zarządu powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywateli. W tym celu powołuje stałą komisję skarg, wniosków i petycji.
  2. W skład komisji skarg, wniosków i petycji wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcję Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady oraz radnych będących członkami Zarządu.
  3. Rada wybiera komisję skarg, wniosków i petycji w liczbie od 3 do 5 osób, w tym jej przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący lub wiceprzewodniczący.
  4. Komisja skarg, wniosków i petycji rozpatruje i rozstrzyga sprawy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu, w głosowaniu jawnym poprzez podniesienie ręki. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
  5. Skargi, wnioski i petycje o których mowa w ustępie 1, przed rozpatrzeniem przez Radę, Przewodniczący zobowiązany jest przekazać Komisji skarg, wniosków i petycji, celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
  6. Komisja skarg,wniosków i petycji opracowuje i przedstawia Radzie projekt rozstrzygnięcia sprawy. Rada zobowiązana jest do rozpatrzenia sprawy w terminach przewidzianych przepisami prawa.
  7. Przy załatwianiu skarg, wniosków i petycji Rada kieruje się ograniczeniami jawności wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa.
Data powstania: wtorek, 27 lis 2018 11:08
Data opublikowania: wtorek, 27 lis 2018 11:10
Opublikował(a): Damian Olszyński
Zaakceptował(a): Damian Olszyński
Artykuł był czytany: 1064 razy