BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakres działań Komisji

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Weterynarii, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa, Obronności, Komunikacji i Drogownictwa,zwana dalej Komisją Ochrony Środowiska:

a) całość spraw związanych z rolnictwem, gospodarką leśną i rybactwem śródlądowym,
b) problematyka gospodarki wodnej,
c) problematyka ochrony środowiska i zasobów przyrody,
d) inspirowanie współpracy ekologicznej z gminami powiatu piskiego oraz sąsiednimi powiatami,
e) działalność weterynaryjna,
f) stan gospodarki żywnościowej, wytwórczości i udostępniania,
g) współdziałanie z instytucjami i stowarzyszeniami mającymi zadania ochrony środowiska, strażą leśną, strażą rybacką, usług rolniczych i ogniwami łowieckimi,
h) problematyka porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
i) kwestie ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej oraz zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
j) utrzymanie powiatowych obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
k) problematyka obronności (spraw wojskowych, obrony cywilnej, ratownictwa ogólnego),
l) zagadnienia transportu drogowego, kolejowego i wodnego,
m) sprawy koordynacji komunikacji w powiecie,
n) utrzymanie dróg publicznych i organizacji ruchu drogowego,
o) współdziałanie z powiatową komisją bezpieczeństwa i porządku przy staroście powiatu oraz WOPR,
p) kontrola i analiza działalności starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych (z wyłączeniem inspekcji i straży) w dziedzinach objętych zadaniami komisji,
q) opiniowanie planu i realizacji dochodów i wydatków budżetowych oraz zadań gospodarczych w dziedzinach objętych zadaniami komisji.

Data powstania: wtorek, 27 lis 2018 11:02
Data opublikowania: wtorek, 27 lis 2018 11:04
Opublikował(a): Damian Olszyński
Zaakceptował(a): Damian Olszyński
Artykuł był czytany: 1075 razy