BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Kompetencje Dyrektora

Dyrektor - mgr Wioletta Organiściak

ma obowiązek zapewnić Organom Szkoły pełne możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.
Dyrektor szkoły na podstawie art. 39 ustawy o systemie oświaty w szczególności:
• kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz
• sprawuje opiekę nad uczniem, oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne
• jest odpowiedzialny za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły,
• realizuje zadania zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej, podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę,
• tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków,
• dba o zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych,
• sprawuje nadzór pedagogiczny
• dysponuje środkami określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,
• wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
• współdziała ze szkołami wyższymi, oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
• w drodze decyzji może skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego,
• dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami,
• decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli, oraz innych pracowników szkoły,
• decyduje w sprawach przyznawania nagród, oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
• występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli, oraz pozostałych pracowników szkoły,
• w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim
• dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej,
• nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym przedstawia Radzie Pedagogicznej ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, oraz informuje o działalności szkoły,
• wstrzymuje wykonywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa,
• wyraża zgodę na podjęcie działalności na terenie szkoły przez stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród młodzieży,
• dyrektor może w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, zmienić lub wprowadzić nowe profile kształcenia młodzieży,
• powołuje i odwołuje wicedyrektorów i osoby z innych stanowisk kierowniczych w szkole

Data powstania: niedziela, 6 lip 2003 13:03
Data opublikowania: niedziela, 6 lip 2003 13:58
Opublikował(a): Krystyna Ziółkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2437 razy