BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

rozprawa wodnoprawna

Nowa strona 1

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne   ( Dz.U.Nr 115, poz. 1229 ) Wydział Rolnictwa , Leśnictwa , Rybactwa Śródlądowego , Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Piszu                                                                                                                                     

 

Podaje do publicznej wiadomości informację o :

wszczęciu postępowania administracyjnego

 

w sprawie wydania decyzji wodno – prawnej odnośnie inwestycji polegającej na:

 

- wykonaniu przejścia poprzecznego sieci wodociągowej pod dnem cieku podstawowego rzeki Kokoszka na trasie Dybówek II – Wólka – skrzyżowanie ,  gm. Ruciane - Nida    pow. Pisz

 

Inwestorem jest : Urząd Miasta i Gminy  Ruciane - Nida   

 

 

            W związku z powyższym zainteresowani  mogą składać  uwagi i wnioski w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Wydziału Rolnictwa , Leśnictwa , Rybactwa Śródlądowego , Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Piszu , ul. Warszawska 5 .

            Żadne wnioski i zarzuty zgłoszone po upływie powyższego terminu nie będą przyjęte .

            Niniejsze obwieszczenie po naniesieniu adnotacji o miejscu i terminie wywieszenia należy zwrócić do tut. Starostwa .

 

 

 

Pisz, dn. 28.06.2005r.

 

 

..................................................................................

                                                                                                                                           ( podpis )

 

 

Obwieszczenie było wywieszone na tablicy ogłoszeń w dniach :

 

 

..................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

........................................................................                                                                        ..................................................................................

                             ( data )                                                                                                                                        ( podpis )               

Data powstania: czwartek, 30 cze 2005 08:19
Data opublikowania: czwartek, 30 cze 2005 08:27
Data przejścia do archiwum: środa, 13 lip 2005 09:15
Opublikował(a): Bożena Ziółkowska
Zaakceptował(a): Antoni Długołęcki
Artykuł był czytany: 2311 razy