BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji projektowej oraz nadzór inwestorski

Nowa strona 1

Pisz, dnia 1 czerwca 2005r.

 

Ogłoszenie

o przetargu nieograniczonym

 

Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Piszu

      adres: 12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7

telefon/fax.: (0-87) 423-35-05 wew. 24

 

rozpoczął procedurę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000€, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r.Nr 19, poz. 177).

 

1. Przedmiot zamówienia

Zadanie 1: usługa związana z opracowaniem dokumentacji projektowej zadania pn. ”adaptacja  istniejącego budynku byłego internatu w Piszu przy ul. Warszawskiej 1 w celu utworzenia pomieszczeń biurowych dla Starostwa Powiatowego w Piszu wraz z częściową termomodernizacją”. CPV – 74232000-4

 

Zadanie 2: usługa związana z pełnieniem nadzoru inwestorskiego na realizacją robót dot.: „adaptacji istniejącego budynku byłego internatu w Piszu przy ul. Warszawskiej 1 w celu utworzenia pomieszczeń biurowych dla Starostwa Powiatowego w Piszu wraz z częściową termomodernizacją”. CPV-74231540-4

 

2.      Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

3.      Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wspólnych i wariantowych.

4.      Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

5.      Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą równowartość 60.000 euro, zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

6.      Kryteria oceny oferty dla Zadania Nr 1 i 2 - cena za wykonanie zamówienia – 100%

 

                                                             najniższa cena ofertowa

                                                                 cena oferty badanej        x 100pkt

 

7.      Termin związania ofertą – 30 dni

8.      Termin realizacji zamówienia:

Zadanie 1: 30 dni od dnia podpisania umowy.

Zadanie 2: 3 m-ce od dnia podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych. Termin dla zadania 2 może ulec przedłużeniu lub skróceniu, jeżeli Wykonawca robót zakończy je wcześniej lub wydłuży cykl realizacji i będzie to miało odzwierciedlenie w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem, a Wykonawcą.

9.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać u p. Marzeny Wójcik, w siedzibie Zamawiającego pok. 3, tel. (0 87) 423-35-05 wew. 24 lub za zaliczeniem pocztowym. Cena za specyfikację – 20zł.

9.  Oferty należy składać do 17 czerwca 2005r. do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 17.

 

10. Otwarcie ofert nastąpi 17 czerwca 2005r. o godzinie 1030 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 3.

11. W przetargu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełnią warunki wynikające z art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki zawarte w SIWZ. Ocena spełnia w/w warunków dokonana zostanie zgodniez formularzem „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.

 

STAROSTA PISKI

Zbigniew Włodkowski

Nowa strona 1

Pisz, dnia 9 czerwiec 2005r.

 

 

Or.3432/7/2005

 

 

- WYKONAWCY-

 

         Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

W rozdziale II – Opis przedmiotu zamówienia w pkt 1 w zakresie czynności Zamawiający dodaje:

 

projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych wraz z orzeczeniem o stanie technicznym konstrukcji, sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072) – 4 egzemplarze (po zatwierdzeniu przez Zamawiającego)”.

 

W rozdziale III – Termin realizacji zamówienia dla Zadania nr 1 Zamawiający zastępuje:

 

„45 dni od dnia podpisania umowy”.

 

W związku z modyfikacją SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 20 czerwca 2005r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi 20 czerwca 2005r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 3.

 

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

 

STAROSTA PISKI

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: środa, 1 cze 2005 14:45
Data opublikowania: środa, 1 cze 2005 14:48
Data edycji: sobota, 11 cze 2005 12:56
Data przejścia do archiwum: środa, 22 cze 2005 14:07
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 2214 razy
Ilość edycji: 1