BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

GN.6840.1.2-2.2016

Sprzedaż gruntów Skarbu Państwa

6840.1. 2-2.2016

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity z Dz. U. 2015 r., poz. 1774 ze zm.).

 

 1. Oznaczenie nieruchomości wg KW

OL1P/00037049/7

 1. Oznaczenie geodezyjne

Nieruchomość oznaczona działką nr 5/8, położona w obrębie ewidencyjnym Piaski gmina Ruciane - Nida. Nieruchomość oznaczona użytkiem dr – drogi.

 1. Powierzchnia nieruchomości

0,0020 ha,

 1. Opis nieruchomości

Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa, położona jest w odległości około 10 km od Rucianego Nidy w pobliżu jeziora Bełdany. Stanowi część drogi dojazdowej do działek nr 5/6, 1/6, 32/14. Kształt działki regularny prostokątny. Teren płaski użytkowany jako droga gruntowa. Warunki geotechniczne – średnie. Klasa drogi lokalnej – niska. Przy działce biegnie sieć uzbrojenia elektryczna, wodna i kanalizacyjna.

 1. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona jest na terenie, na którym brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ruciane - Nida, zatwierdzonym uchwałą nr X/52/99 Rady Miejskiej w Rucianem – Nidzie z dnia 29 czerwca 1999 r. działka nr 5/8 oznaczona jest jako tereny zainwestowania turystycznego.

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości

Brak wyznaczonego terminu.

 1. Cena nieruchomości

- prawo własności gruntu – 1.552,00 + 23 % VAT łącznie 1.908,96 zł

 

 1. Informacje o przeznaczeniu

Nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej działką nr 4/7.

 

 1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Skarbu Państwa i zgodnie z Zarządzeniem nr 294 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 02 listopada 2016 r. została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej działką nr 4/7.
 2. Sprzedaż nastąpi w formie umowy sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
 3. Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń.
 4. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.
 5. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi strona nabywająca nieruchomość.
 6. Nabywca uiści należność ustaloną w protokole z rokowań, którą należy uiścić nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności na konto Starostwa Powiatowego w Piszu w Warmińsko – Mazurskim BS Ruciane - Nida O/Pisz Nr 15 9364 0000 2002 0840 0015 0003.
 7. Byłym właścicielom nieruchomości, ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy wyżej powołanej ustawy lub odrębnych przepisów przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do dnia 16.01.2017 r.
 8. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni od dnia 05.12.2016 r. do dnia 27.12.2016 r.

 

 

 

 

 

Data powstania: poniedziałek, 5 gru 2016 09:48
Data opublikowania: poniedziałek, 5 gru 2016 10:29
Data przejścia do archiwum: wtorek, 17 sty 2017 15:08
Opublikował(a): Emilia Just
Zaakceptował(a): Tomasz Borucki
Artykuł był czytany: 1337 razy