BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie na prowadzenie zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu poszukuje kandydatów do prowadzenia zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie spełniających następujące wymagania:1.Wykształcenie zgodne z § 9 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 50 poz. 259) w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne, tj.: 1) ukończyły studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji; 2) posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie; 3) mają udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 2. Udokumentowane minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej oraz grupowej w pracy z sprawcami przemocy według modelu Duluth. 3. Oświadczenie, iż kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz korzysta w pełni z praw publicznych. 4. CV wraz z dokumentami poświadczającymi kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe należy składać w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu, ul. Piaskowa 2, 12-200 Pisz w terminie od dnia 27.07.2016 r. do dnia 09.08.2016 r. do godziny 15.00. 5. W składanych dokumentach należy zawrzeć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1182 ze zm.)”. Złożone dokumenty nie będą odsyłane i będą przechowywane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z osobami wybranymi po weryfikacji złożonych dokumentów. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie Termin realizacji: październik-grudzień 2016 r. Osoba do kontaktu: Pani Grażyna Malujda – aspirant pracy socjalnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu, ul. Piaskowa 2, tel. 87 424 11 38
Pliki do pobrania: