BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony

Ubezpieczenia
PZD

                                                                                                                                                 

   PZD.II.342 / 2 / 2005

 

                                             O G Ł O S Z E N I E

   O   PRZETARGU   NIEOGRANICZONYM   poniżej   6 000   EURO


 

                                  POWIATOWY   ZARZĄD  DRÓG  w  PISZU

            12 - 200  Pisz  , woj. warmińsko - mazurskie , ul. Czerniewskiego  6 , pok. 5           
                       -    tel.  / 0-87/  423-28-07             fax :  / 0-87/  423-24-22
                                       

 

   Ogłasza  przetarg  nieograniczony  w  zakresie  ubezpieczeń  :

   ZADANIE  Nr  1   

      I.    Ubezpieczenia  komunikacyjne  pojazdów  :   OC , AC , NW

      II.  Ubezpieczenie  mienia :   -     od  ognia  i  innych  zdarzeń  losowych

-   od  kradzieży  z  włamaniem  i  rabunku

 

    ZADANIE  Nr  2      -   Ubezpieczenie  sieci  dróg  powiatowych  powiatu  piskiego    

 

   CPV – 66337100-2  ,   66336000-4 ,   66331000-9 ,  66337300-4

   Dopuszcza  się  składanie  ofert  częściowych .

   Termin  realizacji  zamówienia :   01.03.2005r.   do   28.02.2006r.

                                                                            

   Formularz specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  można   odebrać w  siedzibie     

   Powiatowego  Zarządu  Dróg   w  Piszu  , ul. Czerniewskiego  6 , pok.  nr  5 

   lub  za  zaliczeniem  pocztowym.

   Termin  związania  ofertą                  -     30 dni.
 
   Pracownikiem  uprawnionym do kontaktów  z  oferentami  jest :   Lucyna  Balicka
   tel.  / 0-87/ 423-28-07.


    Oferty  należy  złożyć  w  siedzibie  zamawiającego, pok. nr  5  w  terminie do  dnia :
    10. 02. 2005 r.    do  godz. 10 00.

 

   Otwarcie  ofert  nastąpi   w  siedzibie  zamawiającego  w  dniu :

    10. 02. 2005 r.   o  godz. 10 05.
    

   W przetargu  mogą  wziąć  udział  oferenci  nie  wykluczeni  na  podstawie  art. 24 ,  

   spełniający  warunki  zawarte  w  art.22  ust.1  ustawy  z  dnia  29.01.2004r   Prawo 

   Zamówień  Publicznych    oraz :

   - spełniają  warunki  dodatkowe  określone  w  specyfikacji  istotnych  warunków

     zamówienia.

 

   Kryteria  oceny  ofert  i  ich  znaczenie :

        1.         Cena  ofertowa              -   100 %      

Data powstania: poniedziałek, 24 sty 2005 10:30
Data opublikowania: poniedziałek, 24 sty 2005 10:37
Data przejścia do archiwum: piątek, 11 lut 2005 07:12
Opublikował(a): Elżbieta Balicka
Zaakceptował(a): Leszek Skolimowski
Artykuł był czytany: 1918 razy