BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg

Nowa strona 1

Pisz, 21.01.2005r

 

 

POWIATOWY URZĄD PRACY W PISZU OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI PONIŻEJ 60 000 EURO na usługi szkoleniowe w zakresie “Przewodnik turystyczny po Województwie Warmińsko-Mazurskim”

  1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Piszu, ul. Zagłoby 2, 12-200 Pisz, tel. (087)425-12-95 do 96.
  2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście (nieodpłatnie) w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu ul. Zagłoby 2 pok. nr 20 lub na pisemny wniosek specyfikacja zostanie przesłana pocztą.
  3. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia zakończonego egzaminem dla grupy 10 osób bezrobotnych w zakresie “Przewodnik turystyczny po Województwie Warmińsko-Mazurskim”. Miejsce szkolenia teoretycznego : miasto Pisz. Kod szkolenia wg CPV : 80420000-4. Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest Janusz Puchalski pok. nr 20, tel. (087)425-12-95 w.124.
  4. Termin wykonania zamówienia do 10 lipca 2005r.
  5. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24, ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29.01.2004r. (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z 2004r.), którzy spełniają wymogi art. 22, ust. 1 tejże ustawy, wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych wojewódzkiego urzędu pracy, posiadający upoważnienie do przeprowadzania szkolenia przewodników turystycznych wydane przez wojewodę oraz warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  6. Kryterium wyboru oferty : cena 55 pkt., doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla przewodników turystycznych w ostatnich dwóch latach 45 pkt. Suma pkt. 100. Wybrana zostanie oferta, która uzyska najwięcej punktów.
  7. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego-Pisz, ul. Zagłoby 2 pok. 14 (sekretariat) do dnia 3 lutego 2005r. do godz. 9.00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w pok. nr 20 w dniu 3 lutego 2005r. o godz. 9.15.
  8. Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Data powstania: piątek, 21 sty 2005 07:46
Data opublikowania: piątek, 21 sty 2005 07:53
Data przejścia do archiwum: piątek, 4 lut 2005 09:42
Opublikował(a): Janusz Puchalski
Zaakceptował(a): Violetta Kossakowska
Artykuł był czytany: 1770 razy