BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony

Usługi sprzętowo-transportowe
Nowa strona 2

   PZD.II.342 / 1 / 2005

 

 

                                             O G Ł O S Z E N I E

   O   PRZETARGU   NIEOGRANICZONYM   DO   60 000   EURO


 

 

                                  POWIATOWY   ZARZĄD  DRÓG  w  PISZU

            12 - 200  Pisz  , woj. warmińsko - mazurskie , ul. Czerniewskiego  6 , pok. 5           
                       -    tel.  / 0-87/  423-28-07             fax :  / 0-87/  423-24-22
                                       

 

   Ogłasza  przetarg  nieograniczony  na  usługi  sprzętowo – transportowe  przy

   bieżącym  utrzymaniu  dróg  świadczone  na  terenie  Obwodu  Drogowego

   w  Orzyszu   przez  samochody  ciężarowe,  ciągniki  rolnicze , koparko – ładowarki

   CPV – 45233141    ,   45233142   

   Dopuszcza  się  składanie  ofert  częściowych .

  Termin  realizacji  zamówienia : od  dnia  podpisania  umowy  do  31 grudnia 2005r

                                                             -  sukcesywnie  -  wg  potrzeb  PZD Pisz

 

               

   Formularz specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  można   odebrać w  siedzibie     

   Powiatowego  Zarządu  Dróg   w  Piszu  , ul. Czerniewskiego  6 , pok.  nr  5 

   lub  za  zaliczeniem  pocztowym.

   Termin  związania  ofertą                  -     30 dni.
 
   Pracownikiem  uprawnionym do kontaktów  z  oferentami  jest :   Lucyna  Balicka
   tel.  / 0-87/ 423-28-07.


    Oferty  należy  złożyć  w  siedzibie  zamawiającego, pok. nr  5  w  terminie do  dnia :
    04. 02. 2005 r.    do  godz. 10 00.

 

   Otwarcie  ofert  nastąpi   w  siedzibie  zamawiającego  w  dniu :

    04. 02. 2004 r.   o  godz. 10 00.
    

   W przetargu  mogą  wziąć  udział  oferenci  nie  wykluczeni  na  podstawie  art. 24 ,  

   spełniający  warunki  zawarte  w  art.22  ust.1  ustawy  z  dnia  29.01.2004r   Prawo 

   Zamówień  Publicznych    oraz :

   - spełniają  warunki  dodatkowe  określone  w  specyfikacji  istotnych  warunków

     zamówienia.

 
   Kryteria  oceny  ofert  i  ich  znaczenie :

        1.         Cena  ofertowa                                                     -   100 %      

Data powstania: czwartek, 20 sty 2005 06:56
Data opublikowania: czwartek, 20 sty 2005 07:18
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 lut 2005 11:02
Opublikował(a): Elżbieta Balicka
Zaakceptował(a): Leszek Skolimowski
Artykuł był czytany: 1942 razy