BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” w 2016 roku

Realizacja „pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku będzie dotyczyć następujących obszarów: W ramach Modułu I: 1. Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, 2. Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, 3. Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, 4. Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, 5. Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 6. Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, 7. Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości), 8. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego), Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym będzie możliwa po dokonaniu zmian w programie dotyczących zasad przyznawania tej pomocy W ramach Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu). Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu dostępne są pod adresem: www.pfron.org.pl Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie w niżej podanych terminach: MODUŁ I – 21 marca 2016 r. – 30 sierpnia 2016 r. MODUŁ II – 21 marca 2016 r. - 15 kwietnia 2016 r. (rok akademicki 2015/2016, semestr „letni”)

pfron logo