BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie G.7004/1/2005 - PRZETARG OGRANICZONY

Sprzedaż nieruchomości rolnych niezabudowanych położonych w obrębach Oblewo i Zabielne gmina Biała Piska
ZARZĄD POWIATU w Piszu
     

ZARZĄD POWIATU
w Piszu

Pisz dnia 18.01.2005 r.

     

Ogłoszenie G.7004/1/2005

     

            Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. nr 261, poz. 2603), § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Piskiego w formie przetargu ustnego ograniczonego do osób posiadających gospodarstwa rolne na terenie miasta i gminy Biała Piska i zamieszkałych na terenie miasta i gminy Biała Piska.

     
I. Położenie nieruchomości obręb Oblewo gmina Biała Piska
   Numer księgi wieczystej 26472
       
    A. Numer działki 1/1
         Powierzchnia    
         nieruchomości
24,60 ha
         Cena wywoławcza 74.420,- zł.
         Wadium   7.000,- zł.
         Opis nieruchomości nieruchomość rolna niezabudowana o użytkach gruntowych:        Ps IV – 15,97 ha, Ps V – 8,63 ha.
      

 

     B. Numery działek   2/1, 3/2, 4/1, 5, 7
          Powierzchnia
         nieruchomości
   – 16,35 ha
         Cena wywoławcza

   –

47.485,- zł.
         Wadium    –   5.000,- zł.
         Opis nieruchomości    – nieruchomość rolna niezabudowana o użytkach gruntowych:         R V – 0,76 ha, R VI – 0,70 ha,  Ł IV – 10,45 ha, Ł V – 3,58 ha,    Ps VI – 0,84 ha, W – 0,02 ha.
     
     C. Numery działek    – 11/1, 11/2, 11/3, 11/4
          Powierzchnia
          nieruchomości
   – 6,60 ha
          Cena wywoławcza     19.168,- zł.
          Wadium    –   2.000,- zł.
          Opis nieruchomości    – nieruchomość rolna niezabudowana o użytkach gruntowych:         R VI – 1,35 ha, Ł IV – 1,52 ha,  Ł V – 2,70 ha, Ps V – 0,78 ha,      W – 0,25 ha.
     
    D. Numery działek    – 22/2, 22/3
         Powierzchnia
         nieruchomości
   – 12,89 ha
         Cena wywoławcza    – 35.242,- zł.
         Wadium    –   3.000,- zł.
         Opis nieruchomości    – nieruchomość rolna niezabudowana o użytkach gruntowych:         R V – 3,69 ha; R VI – 1,07 ha,  Ł V – 4,46, ha, Ps VI – 1,58 ha,    Ls V – 0,15 ha,  N – 1,47 ha, W – 0,47 ha.
     
     E. Numery działek    – 51/1, 51/3
          Powierzchnia
          nieruchomości
   – 5,38 ha
          Cena wywoławcza    – 14.709,- zł.
          Wadium    –   1.400,- zł.
          Opis nieruchomości    –

nieruchomość rolna niezabudowana o użytkach gruntowych:         R VI – 0,75 ha, Ł VI – 0,79 ha, Ps V – 3,68 ha, N – 0,13 ha,         W – 0,03 ha.

     
      F. Numery działek    – 54, 89/1
          Powierzchnia
          nieruchomości
   – 5,50 ha
          Cena wywoławcza    – 15.586,- zł.
          Wadium    –   1.600,- zł.
          Opis nieruchomości    – nieruchomość rolna niezabudowana o użytkach gruntowych:         R IVb – 1,14 ha, R V – 1,16 ha,      R VI – 2,81 ha, Ps V – 0,39 ha.
     
      G. Numer działki    – 63/6
           Powierzchnia
           nieruchomości
   – 4,36 ha
           Cena wywoławcza    – 12.063,- zł.
           Wadium    –   1.200,- zł.
           Opis nieruchomości    – nieruchomość rolna niezabudowana o użytkach gruntowych:         R V – 4,35 ha, Ł V – 0,01 ha.
     
II. Położenie nieruchomości    – obręb Zabielne gmina Biała Piska
     Numer księgi wieczystej    – 21023
     Numery działek    – 90, 105, 109/2
     Powierzchnia
     nieruchomości
   – 16,72 ha
     Cena wywoławcza    – 42.004,- zł.
     Wadium    –   4.000,- zł.
     Opis nieruchomości    – nieruchomość rolna niezabudowana o użytkach gruntowych:         R VI – 7,09 ha, Ps IV – 6,50 ha, Ps V – 1,82 ha, Ps VI – 1,20 ha, N – 0,11 ha.
     
1. Forma przetargu ustnego ograniczonego do osób posiadających gospodarstwa rolne na terenie miasta i gminy Biała Piska i zamieszkałych na terenie miasta i gminy Biała Piska została przyjęta na podstawie ustaleń dokonanych z rolnikami gminy Biała Piska     na spotkaniu w dniu 10.03.2004 r.
2. Przetarg odbędzie się w dniu 25.02.2005 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Piszu przy Pl. Daszyńskiego 7 sala 16. Rozpocznie się o godzinie 1000 i będzie prowadzony sukcesywnie według kolejności wykazanych nieruchomości w niniejszym ogłoszeniu.
3. Osoby chcące wziąć udział w przetargu winne zgłosić w formie pisemnej swoje uczestnictwo w przetargu dołączając do zgłoszenia zaświadczenie z Urzędu Miasta i Gminy Biała Piska o posiadaniu gospodarstwa rolnego na terenie gminy i miasta Biała Piska i stałego zameldowania na terenie miasta i gminy Biała Piska.

Zgłoszenie wraz z zaświadczeniem należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Piszu Pl. Daszyńskiego 7 w pokoju nr 17 (sekretariat) w terminie do 17.02.2005 r.

4. W przetargu udział wezmą tylko oferenci zakwalifikowani przez komisję przetargową. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa w Piszu – Pl. Daszyńskiego 7 oraz ul. Gizewiusza 5 (korytarz na II piętrze przy pokojach 53-55) w przeddzień przetargu.
5. Osoby przystępujące do przetargu winne wpłacić wadium w pieniądzu w podanej wysokości w terminie do dnia 17.02.2005 r. na konto Starostwa Powiatowego w Piszu w BS Ruciane Nida O/Pisz Nr 42 9364 0000 2002 0840 0015 0002 z podaniem oznaczenia nieruchomości, na którą wadium wpłacono.
6. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
7. Cenę ustaloną w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium należy wnieść najpóźniej przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości na konto Starostwa Powiatowego w Piszu w BS Ruciane Nida O/Pisz Nr 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005.
8. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy.
9. Nabywca winien się liczyć ze skutkami (prawo pierwokupu) ustawy z dnia 1 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592).
10. Koszty notarialne zawiązane z zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości ponosi nabywca.
11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia     w miejscu i terminie zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, Zarząd Powiatu w Piszu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
     
 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 

Powiatu Pisz

 

mgr Zbigniew Włodkowski

 
Data powstania: środa, 19 sty 2005 12:36
Data opublikowania: czwartek, 20 sty 2005 13:28
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 sty 2005 14:21
Opublikował(a): Adrian Zajączkowski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2421 razy