BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

przetarg

przetarg nieograniczony
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę
art. spożywczych.
Łupki, dn. 12 styczeń 2005r.

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 60.000 EURO


ZAMAWIAJĄCY: Ośrodek Szkolno –Wychowawczy
ADRES: 12-200 Pisz, Łupki 15
TELEFON/FAX: (0-87) 423 4857
E-MAIL: sosw-lupki@oswiata.org.pl
ogłasza przetarg nieograniczony

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
I. Produkty zwierzęce, mięsa, produkty mięsne 15100000-9
II. Owoce i warzywa 15300000-1, 01242000-5
III. Ryby przetworzone i konserwowane 15200000-0
IV. Produkty spożywcze, mleczarskie, napoje 15400000-2, 15500000-3, 15800000-6, 15900000-7
Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177)
Termin wykonania zamówienia- od 7 lutego 2005r – 31 grudnia 2005 r
1. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
2. Dopuszcza się składania oferty częściowej.
3. Kryteria oceny ofert – cena 100 % za wykonanie zamówienia.
4. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące zamówienia można uzyskać u p. Ewy Ryzińskiej –Dyrektora Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Łupkach.
5. Oferty należy składać do dnia 28 stycznia 2005r. do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie.
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 stycznia 2005r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego, gabinet dyrektora.
7. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:
- spełniają warunki z art. 22 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
- nie są wykluczeni na podstawie art. 24 w/w Ustawy,

Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
8. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.powiat.pisz.plData powstania: środa, 12 sty 2005 11:10
Data opublikowania: środa, 12 sty 2005 11:12
Data przejścia do archiwum: środa, 4 sty 2012 14:31
Opublikował(a): Ewa Ryzińska
Zaakceptował(a): Ewa Ryzińska
Artykuł był czytany: 63926 razy