BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu

Zespół Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem-Nidzie, ul. Polna 2, 12- 220 Ruciane-Nida, zwany dalej Zamawiającym, reprezentowany przez Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych, zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówieni

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna, stosowna do potrzeb Zamawiającego, dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej, ul. Polna 2, 12- 220 Ruciane- Nida, w czterech częściach:

Część 1- Dostawa mięsa i wyrobów garmażeryjnych

Część 2- Dostawa artykułów mleczarskich

Część 3- Dostawa mrożonek

Część 4- Dostawa różnych artykułów spożywczych

szczegółowo określonych w Załącznikach Nr: 2a, 2b, 2c, 2d do SIWZ.

Dostarczane artykuły spożywcze powinny spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U z 2015 r. poz. 594 z późn.zm.) oraz aktach wykonawczych do ww. ustawy.

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 16 lip 2015 14:19
Data opublikowania: czwartek, 16 lip 2015 14:25
Data edycji: czwartek, 30 lip 2015 11:36
Data przejścia do archiwum: czwartek, 20 sie 2015 09:35
Opublikował(a): Halina Pańkowska
Zaakceptował(a): Halina Pańkowska
Artykuł był czytany: 1082 razy
Ilość edycji: 1