BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania Komisji Rewizyjnej

KOMISJA REWIZYJNA


Zadania Komisji Rewizyjnej określa art. 16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 645, z 2014 poz. 379 i poz. 1072)

Art. 16.

1. Rada powiatu kontroluje działalność zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. W tym celu powołuje komisję rewizyjną.
2. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w art. 14 ust. 1, oraz będących członkami zarządu.
3. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu powiatu i występuje z wnioskiem do rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową.
4. Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę powiatu w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji powoływanych przez radę na podstawie art. 17.
Kompetencje Komisji Rewizyjnej reguluje również § 36 Statutu Powiatu

§ 36

1. Rada kontroluje działalność zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. W tym celu powołuje komisję rewizyjną.
2. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów z wyjątkiem radnych pełniących funkcje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady oraz radnych będących członkami Zarządu.
3 Komisja rewizyjna rozpatruje sprawozdania finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacją o stanie mienia powiatu. Komisja rewizyjna przedstawia radzie powiatu wniosek w sprawie absolutorium dla zarządu.
4. Komisja rewizyjna wykonuje również inne zadania w zakresie kontroli, zlecane przez Radę.
5. Przepis ust. 4 nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji powoływanych przez Radę.
6. Wniosek o przeprowadzenie kontroli przez komisję rewizyjną zgłosić może Przewodniczący Rady, klub radnych lub 5-ciu radnych, co najmniej na 14 dni przed planowaną sesją Rady.

Data powstania: czwartek, 8 sty 2015 09:49
Data opublikowania: czwartek, 8 sty 2015 10:03
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 1912 razy