BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu poszukuje kandydatów na stanowisko Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej do realizacji działań przewidzianych ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie;
b) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;
c) osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
d) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu wykonawczego;
e) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe:
2.Wymagania merytoryczne:
a) znajomość ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
b) znajomość ustawy z dnia 25 lutego 1964 – Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
c) znajomość ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, d) znajomość ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

3. Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność pracy w zespole,
b) odpowiedzialność, komunikatywność, samodzielność, dokładność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków,
c) dyspozycyjność,
d) samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,
e) umiejętność zachowania pełnej dyskrecji;
f) umiejętność interpretowania przepisów;
g) umiejętność analizy problemów i poprawnego wyciągania wniosków,
h). umiejętność sporządzania sprawozdań,
i). umiejętność obsługi komputera,
j). mile widziane doświadczenie jako koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,
k). mile widziane prawo jazdy kat. B.
4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,
2) przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą, planu pomocy dziecku,
3) pomoc rodzinom zastępczym w nawiązaniu wzajemnego kontaktu,
4) zapewnienie rodzinom zastępczym dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci w tym psychologicznej, reedukacyjnej, rehabilitacyjnej,
5) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
6) udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,
7) przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej,
8) wydawanie opinii w przedmiocie wytaczania przez dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie powództwa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej;
9) sporządzanie opinii w przedmiocie ustania przyczyny umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka i możliwości powrotu dziecka do jego rodziny biologicznej na potrzeby postępowania sądowego w tej sprawie;
10) w przypadku rodzeństwa, sporządzanie opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka większej liczby dzieci niż przewiduje ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
11) przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej;
12) sporządzanie opinii dla rodziny zastępczej niezawodowej, która będzie starała się o zawarcie umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej;
13) współpraca z ośrodkiem adopcyjnym;
14) systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach i samokształcenie

5. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV) i list motywacyjny;
2) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o ukończeniu szkoły), 3)kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia.
3) dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
4) dokument poświadczający co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka zgodnie art. 78 ust. 1 pkt 1 lit. b), 5)oświadczenia kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego:
- o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,
- o braku pozbawienia władzy rodzicielskiej oraz że władza rodzicielska nie była mu zawieszona ani ograniczona (dotyczy osób posiadających dzieci),
- o posiadaniu pełni władzy rodzicielskiej oraz, że władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
- o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe,
- o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
- o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku.
6) oświadczenie kandydata zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);
6. Miejsce wykonywanej pracy:
Praca w środowisku zamieszkania rodzin zastępczych oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu.
7. Inne informacje
Zatrudnienie na umowę zlecenie w systemie zadaniowego czasu pracy.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 14 stycznia 2015 roku do godz. 14.00 w siedzibie tut. Centrum lub pocztą na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu, ul. Piaskowa 2, 12-200 Pisz, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko: Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej"
Oferty, które wpłyną do PCPR po w/w. terminie nie będą rozpatrywane.
Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej BIP Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie PCPR w Piszu.

Dyrektor
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Piszu
Magdalena Kleczkowska