BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Psychologa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu poszukuje kandydatów na stanowisko psycholog do realizacji działań przewidzianych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
1. Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie,
- wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia,
- co najmniej 2 letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
- brak karalności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku psychologa.

2. Wymagania dodatkowe:
- predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, komunikatywność, staranność, terminowość, cierpliwość, samodzielność, kreatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do samodzielnej pracy w warunkach stresu,
- mile widziane prawo jazdy kat. B,
- znajomość przepisów:
• ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
• ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
• ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy
• ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

3. Główne obowiązki:
-dokonywanie oceny psychicznego rozwoju dzieci zgłaszanych do przysposobienia; ocena ta jest dokumentem niezbędnym przy zgłaszaniu dziecka do adopcji,
- udzielanie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,
- prowadzenie konsultacji, poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
- udział w spotkaniach w sprawie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, oceny rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka,
- przeprowadzanie badań psychologicznych dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
- poradnictwo,
-kwalifikowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych, - zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego.
- udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej.
4. Warunki pracy:
Zatrudnienie na umowę zlecenie w systemie zadaniowego czasu pracy. Praca w warunkach biurowych oraz w środowisku zamieszkania rodzin zastępczych..
5. Wymagane dokumenty:
1. kserokopie dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy,
2. oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
3. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
4. życiorys i list motywacyjny,
5. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa 6. kopie świadectw pracy,

W przypadku zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu.

6. Inne informacje
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 14 stycznia 2015 roku do godz. 14.00 w siedzibie tut. Centrum lub pocztą na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu, ul. Piaskowa 2, 12-200 Pisz, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko: Psycholog"
Oferty, które wpłyną do PCPR po w/w. terminie nie będą rozpatrywane.
Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej BIP Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie PCPR w Piszu.

Dyrektor
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Piszu
Magdalena Kleczkowska