BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyborze najkorzytsniejszej oferty na przeprowadzenie programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie

Informuję, że nie dokonano wyboru z uwagi na fakt, iż nie wpłynęło żadne zapytanie ofertowe na przeprowadzenie programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.