BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie w 2014 r. programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu ul. Piaskowa 2 12-200 Pisz tel. (87)424 11 38, fax(87) 424 11 39, adres e-mail: pcpr@ powiat.pisz.pl 1. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 579 z późn. zm.) oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu ze względu na wartość zamówienia oszacowanego poniżej 30.000 euro.
2. PRZEDMIOT I WARUNKI ZAMÓWIENIA

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie zwanego dalej ,,Programem”.
2). Wykonawca jest obowiązany przeprowadzić program zgodnie z:
a) ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180,
poz.1493, z późń.zm).
b) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczących przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz.U. Nr 50, poz. 259).
c) Wytycznymi tworzenia programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, stanowiącymi załącznik nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zawartymi w Uchwale 162/2006 Rady Ministrów z dnia 25 września 2006 r., z zastrzeżeniem i uwzględnieniem zasad określonych niniejszym Zapytaniu ofertowym.
3) Program zostanie przeprowadzony w grupie od 4 do 13 osób.
4) Program będzie obejmował łącznie 75 godzin. Zajęcia będą prowadzone w formie zajęć grupowych i spotkań indywidualnych.
5) Wykonawca jest obowiązany przeprowadzić zajęcia z uczestnikami Programu osobiście.
6) Zamawiający nie dopuszcza składania oferty na realizację części Programu.
7. Uczestnicy Programu: sprawcy przemocy w rodzinie z terenu Powiatu Piskiego.
8) Naboru uczestników do udziału w Programie dokonuje Zamawiający.
9) Zamawiający zapewnia przygotowanie niezbędnych do pracy materiałów biurowych do prowadzenia programu (np. papier, pisaki, notesy, projektor, ekran, itp.).
10.Zamawiający zapewnia drobny poczęstunek dla uczestników Programu, podczas trwania spotkań w ramach Programu.
11). Wykonawca zapewnia materiały edukacyjne.
12) W czasie trwania Programu Wykonawca jest zobowiązany przedkładać Zamawiającemu miesięczne sprawozdania z wykonania programu, zawierające tematy realizowanych zajęć, sposoby ich realizacji oraz listę osób, które wzięły udział w programach.
13) Wykonawca sporządza sprawozdania merytoryczne z przeprowadzonych zajęć na potrzeby Zleceniodawcy
14) Wykonawca po zakończeniu zajęć przeprowadza ewaluację Programu i przedkłada Zamawiającemu

4. TERMIN REALIZACJI:
W okresie od października do grudnia 2014 r. (dokładne terminy i szczegółowy plan działań zostaną omówione po wyborze oferenta, przed rozpoczęciem współpracy)

5. FORMA ZATRUDNIENIA
Umowa cywilno - prawna

6. MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG:
Pomieszczenie na przeprowadzenie zajęć zapewnia Zamawiający.
7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB SPEŁNIANIA TYCH WARYNKÓW
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają wykształcenie wyższe na jednym z kierunków: pedagogika, psychologia, nauki o rodzinie, politologia albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji,
-dowodem na spełnienie tego warunku jest kserokopia/kserokopie dyplomu ukończenia studiów.

2) Spełniają warunki do prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych określone, w § 9 ust.2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. (wymagany wymiar szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie)
- dowodem na spełnienie tego warunku jest kserokopia dokumentu poświadczającego uprawnienia do prowadzenia programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.
3) posiadają doświadczenie w prowadzeniu programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie lub w pracy terapeutycznej ze sprawcą przemocy
- dowodem na spełnienie tego warunku jest oświadczenie o realizacji programów korekcyjno –
edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie lub w pracy terapeutycznej ze sprawcą
przemocy ( wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego).

4) spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy- Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
- dowodem na spełnienie tego warunku jest oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy –
Prawo zamówień publicznych ( wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego
oraz oświadczenie zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy - – Prawo zamówień publicznych ( wzór
oświadczenia stanowi załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego).

Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.

INFORMACJE DODATKOWE:
1) Zamawiający wymaga aby przedmiotu zamówienia realizowany był przez parę Wykonawców ( kobieta i mężczyzna)
2) Oferent załącza do oferty:
- założenia do programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie uwzględniający m.in. zakres tematyczny i wstępny harmonogram zajęć.
3) Oferty pochodzące od osób fizycznych obowiązuje jedna ( wspólna) oferta.

8 KRYTERIA OCENY OFERT:
1) Zamawiający w pierwszej kolejności oceni czy Wykonawcy, którzy złożyli oferty nie podlegają wykluczeniu z postępowania a następnie oceni czy oferty nie podlegają odrzuceniu,
2) oferta pozostająca w sprzeczności z wymaganiami przedstawionymi w Zapytaniu ofertowym , w szczególności niekompletna lub zawierająca inne rozpoznane wady, zostaje odrzucona bez jej rozpatrywania. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej z tytułu odrzucenia oferty.
3) oferty, które uzyskały pozytywną ocenę formalną będą podlegać ocenie merytorycznej według kryteriów:


• cena – 60%
Wartość przyznanych punktów zostanie określona jako iloczyn stosunku
minimalnej ceny oferowanej do ceny badanej; *60 .

• zawartość merytoryczna programu ( założenia) i doświadczenie oferenta – 40%
Program oceniany będzie przez każdego z członków 3-osobowej komisji punktami od 1 do 40.
Za najkorzystniejsza ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów.
9. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1) ofertę należy sporządzić na formularzu OFERTY (załącznik Nr 1 do „Zapytania ofertowego”), w formie pisemnej, w języku polskim,
2) oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę,
3) do oferty powinny być dołączone dokumenty i oświadczenia wymienione w punkcie 7 i 8
4) W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 87 424 11 38 z Panią Grażyną Malujda.

10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
1) miejsce składania ofert:
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami można złożyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Piaskowa 2, 12-200 Pisz w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie w 2014r.”
2) termin składania ofert: do 11.09.2014 r. do godz. 13:00.
3) termin otwarcia ofert 11.09.2014 r. o godz. 13:30 w siedzibie Zamawiającego.

11. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana niezwłocznie po dokonaniu wyboru nie później niż dnia 09.09.2014 r. – godz. 15:30 na stronie internetowej Zamawiającego.

Jeżeli cena brutto najkorzystniejszej oferty będzie przekraczała kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Oferentem lub unieważnienia postępowania.
12. ZAWARCIE UMOWY:
Z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, zawarta zostanie umowa w ciągu 10 dni od dnia wyboru oferty. Na etapie zawarcia umowy Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym przedstawia ostateczny program i harmonogram jego realizacji.
Załącznik nr 1Pieczęć lub dane oferenta ___________________________
(miejscowość, data)

Powiatowe Centrum Pomoc Rodzinie
w Piszu

OFERTA
Odpowiadając na Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zmian.) dotyczącego realizacji programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w roku 2014.
Ja niżej podpisana/y:
___________________________________________________________________________
(imię i nazwisko/ nazwa oferenta)
___________________________________________________________________________
(adres)
składam niniejszą ofertę zgodnie z Zapytaniem ofertowym z dnia 08.09.2014 r.
jednocześnie:
1. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę brutto ____________ zł,

słownie __________________________________________________________
2. Przyjmuję do realizacji postawione przez zamawiającego w Zapytaniu ofertowym
warunki.
3. Oświadczam, że jestem podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym
NIP______________________________
______________________________________________________
(data i czytelny podpis)

Załączniki:
1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego)
2. oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego
3. kserokopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie
4. kserokopie dokumentów poświadczających uprawnienia do prowadzenia programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie
5. oświadczenie o realizacji programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie lub pracy terapeutycznej ze sprawcą przemocy ( wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego)
założenia do programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie uwzględniające zakres tematyczny i wstępny harmonogram zajęć.Załącznik nr 2


Pieczęć lub dane oferenta
_________________________________
(miejscowość, data)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Piszu


OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określonych w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w formie „Zapytania ofertowego” na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w roku 2014. zgodnie z art. 22 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 579 z późn. zm.)
Oświadczam, że spełniam warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania koniecznej wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.__________________________________
pieczęć i podpis czytelny Wykonawcy
Załącznik nr 3


Pieczęć lub dane oferenta __________________________________
(miejscowość, data)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Piszu


OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy (str. 2 niniejszego oświadczenia) - Prawo zamówień publicznych.

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w formie „Zapytania ofertowego” na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w roku 2014. oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 579 z późn. zm.)
__________________________________
pieczęć i podpis czytelny WykonawcyArt. 24. [Podmioty wykluczone z postępowania o udzielenie zamówienia] 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
10) [1] wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
11) [2] wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w rt. 9 lub rt. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 8 wrz 2014 08:15
Data opublikowania: poniedziałek, 8 wrz 2014 08:20
Opublikował(a): Magdalena Kleczkowska
Zaakceptował(a): Magdalena Kleczkowska
Artykuł był czytany: 1432 razy