BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont pokrycia dachowego budynku szkoły

Nowa strona 1

Ruciane-Nida, dn. 30 sierpnia 2004r.

 

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości poniżej 60.000 EURO

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                  Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Rucianem- Nidzie

ADRES:                              12-221 Ruciane- Nida, ul. Polna 2

TELEFON/FAX:                    (0-87) 423 11 28

E-MAIL:                               zsdil1@op.pl

 

ogłasza przetarg nieograniczony

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

REMONT POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH W RUCIANEM- NIDZIE (budynek szkoły+ kuchnia + stołówka + mieszkania służbowe):

 1. Naprawa pokrycia dachu budynku szkoły, wymiana pokrycia dachu kuchni ze stołówką i mieszkań służbowych;
 2. Obróbka blacharska dachów kuchni ze stołówką i mieszkań służbowych;
 3. Wymiana tynku na elewacji budynku kuchni od strony szkoły wraz  z dociepleniem.

 Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177)

Termin wykonania zamówienia- do 31października 2004r.

 1. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
 2. Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.
 3. Kryteria oceny ofert – cena 100 % za wykonanie zamówienia.
 4. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące zamówienia można uzyskać u p. Doroty Kubiak i Teresy Sochaczewskiej, 12-221 Ruciane- Nida, ul. Polna 2, tel. (0-87) 423 11 28
 5. Oferty należy składać do dnia 15 września 2004r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego, w Księgowości.
 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 września 2004r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego, gabinet dyrektora.
 7. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:

-     spełniają warunki z art. 22 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,

-     nie są wykluczeni na podstawie art. 24 w/w Ustawy,

-      spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a w szczególności wniosą wadium w  kwocie 1.000 zł (jeden tysiąc złotych), w terminie i formach wskazanych w Specyfikacji,

-       Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 1. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.powiat.pisz.pl

 

 

Data powstania: poniedziałek, 30 sie 2004 14:49
Data opublikowania: poniedziałek, 30 sie 2004 14:51
Data przejścia do archiwum: piątek, 17 wrz 2004 13:05
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1629 razy