BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Numer ogłoszenia: 267888 - 2014; data zamieszczenia: 11.08.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb realizacji projektu pn. ADMINISTRACJA NA PLUS mobilna wypożyczalnia sprzętu komputerowego w Powiecie Piskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013, Oś Leader, 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.
Numer ogłoszenia: 267888 - 2014; data zamieszczenia: 11.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Piszu , ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 425 47 00, faks 087 425 46 51.

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.pisz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb realizacji projektu pn. ADMINISTRACJA NA PLUS mobilna wypożyczalnia sprzętu komputerowego w Powiecie Piskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013, Oś Leader, 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb realizacji projektu pn. ADMINISTRACJA NA PLUS mobilna wypożyczalnia sprzętu komputerowego w Powiecie Piskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013, Oś Leader, 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. W zakres zamówienia wchodzi: 16 komputerów przenośnych typu laptop. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem minimalnych wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych zamawianego sprzętu zawiera załącznik do SIWZ. Realizacja zamówienia będzie stanowiła uprawnienie Zamawiającego, a nie jego obowiązek. Sprzęt dostarczony w ramach realizacji zamówienia musi być nieużywany, fabrycznie nowy, nieuszkodzony mechanicznie oraz elektronicznie. Dostawa sprzętu w ramach zamówienia odbywała się będzie transportem własnym Wykonawcy, na jego koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Sprzęt objęty zamówieniem zostanie dostarczony Zamawiającemu wraz z kompletem dokumentacji wydawanej przez producenta oraz z kartami gwarancyjnymi lub z dokumentami im równoważnymi. Wymagania Zamawiającego odnośnie gwarancji na dostarczony w ramach zamówienia sprzęt zostały wskazane w załączniku do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.31.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wpłaty wadium.

III.2) ZALICZKI

* przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

*

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca musiałby wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana przez Zamawiającego wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 44 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
*

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający uzna wykazanie przez Wykonawcę, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w sposób należyty co najmniej dwie dostawy zestawów komputerowych (gdzie zestaw komputerowy definiuje się jako: osobisty komputer stacjonarny wraz z monitorem ekranowym lub komputer przenośny tzw. laptop, notebook; kategoria ta nie obejmuje komputerów kieszonkowych tzw. palmtop, PDA, czy telefonów komórkowych o zbliżonej do komputerów kieszonkowych funkcjonalności); Zamawiający dopuszcza również wykazanie się dostawami serwerów. Zamawiający zastrzega, iż każda z wykazanych dostaw musi być o wartości nie mniejszej niż 25.000,00 zł netto. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, są oni zobowiązani wykazać, iż stawiany przez Zamawiającego warunek wiedzy i doświadczenia, spełnia w całości co najmniej jeden z nich. W przypadku Wykonawców powołujących się na zasoby podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy - Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełniania niniejszego warunku, są oni zobowiązani wykazać, iż stawiany przez Zamawiającego warunek w zakresie wiedzy i doświadczenia spełniają w całości samodzielnie - lub w całości jest on spełniany przez podmiot trzeci, na zasoby którego Wykonawca się powołuje. Ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie przez Zamawiającego wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty.
*

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca musiałby wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana przez Zamawiającego wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 44 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
*

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca musiałby wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana przez Zamawiającego wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 44 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
*

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca musiałby wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana przez Zamawiającego wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 44 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

* wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

* oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
* aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
* wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

* nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

* lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

* próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
*

inne dokumenty

1) wydruki z przeprowadzonych testów wydajności PassMark CPU Benchmarks; 2) certyfikaty producenta oprogramowania, potwierdzające poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z oferowanym systemem operacyjnym.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Dokument - w szczególności pisemne zobowiązanie - potwierdzający oddanie przez podmioty trzecie do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy - Prawo zamówień publicznych (jeśli dotyczy); by przedkładane w takiej sytuacji przez Wykonawcę dokumenty, mogły zostać uznane przez Zamawiającego za wystarczające, muszą zawierać co najmniej informacje dotyczące: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; 2) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia; 3) pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z odpowiednim dokumentem rejestrowym.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. Zmiany umowy mogą być dokonane wyłącznie na piśmie pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach: 1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku niemożności wykonania umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, przy czym wszelkie zmiany terminu realizacji umowy muszą uwzględniać czas trwania przyczyny powodującej konieczność dokonania jego zmiany; termin wykonania zamówienia może zatem ulec przedłużeniu, nie więcej jednak, niż o czas trwania przyczyny powodującej konieczność jego zmiany; 2) zmiany oferowanych urządzeń na inne, o parametrach nie gorszych niż deklarowane przez Wykonawcę w ofercie i spełniających minimalne wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, w sytuacji wycofania oferowanych urządzeń z produkcji; zmiana taka może zostać dokonana wyłącznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego; 3) w razie zmiany wysokości stawki VAT, Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, uwzględniającej nową wysokość tej stawki. 3. Wnioskujący o dokonanie zmiany, wraz z wnioskiem o jej dokonanie sporządzonym w formie pisemnej, zobowiązany jest przekazać drugiej Stronie umowy uzasadnienie dla dokonania tej czynności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.pisz.pl- zakładka: Zamówienia Publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego - Starostwo Powiatowe w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.08.2014 godzina 14:00, miejsce: siedziba Zamawiającego - Starostwo Powiatowe w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1, pok. 24 (sekretariat)

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 14 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 11 sie 2014 14:47
Data opublikowania: poniedziałek, 11 sie 2014 15:02
Data edycji: poniedziałek, 8 wrz 2014 19:04
Data przejścia do archiwum: środa, 1 paź 2014 11:21
Opublikował(a): Magdalena Oświęcimko
Zaakceptował(a): Magdalena Oświęcimko
Artykuł był czytany: 1160 razy
Ilość edycji: 1