BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiana terminu przyjmowania wniosków w ramach modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż Rada Nadzorcza PFRON w dniu 9 czerwca 2014 roku podjęła uchwałę nr 5/2014 dotyczącą wprowadzenia zmian w zasadach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

W związku z wprowadzonymi przez Radę Nadzorczą PFRON zmianami informujemy, że termin przyjmowania wniosków w module I został skrócony i obecnie upływa w dniu 30 sierpnia. Bardzo prosimy Wnioskodawców o uwzględnienie tej zmiany w planach dotyczących aplikowania o wsparcie w ramach programu.

Osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów:

zakupu/montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
uzyskania prawa jazdy kategorii B,
zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
szkolenia w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu,

prosimy o przyjęcie do wiadomości informacji, że skrócenie terminu zakończenia przyjmowania wniosków nastąpiło w celu sprawniejszej organizacji prac związanych z rozpatrywaniem wniosków, a w efekcie - w celu skrócenia oczekiwania na realizację wnioskowanego wsparcia.

Po dniu 30 sierpnia mogą być przyjęte jedynie te wnioski, wobec których Realizator programu podejmie decyzję o przywróceniu terminu na złożenie wniosku. Ubiegając się o przywrócenie terminu, Wnioskodawca zobowiązany jest opisać i udokumentować przyczyny uchybienia terminu.