BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wynikach naboru na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach „Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy zastępczej na rok 2014.

W dniu 12.06.2014 r. przeprowadzono nabór na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach „Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy zastępczej na rok 2014. Wpłynęły 2 oferty, 1 z kandydatów nie spełnia wymogów formalnych. Na podstawie analizy przedłożonych dokumentów wybrano Panią Olgę Bałdyga zam. Babrosty. Osoba ta wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi do wykonywania pracy na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz dobrym przygotowaniem merytorycznym