BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko koordynatora „Rodzinnej pieczy zastępczej”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu ogłasza nabór na stanowisko koordynatora „Rodzinnej pieczy zastępczej” w ramach „RESORTOWEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ ROK 2014
Ilość stanowisk: 1
Wymiar etatu: 1
Okres zatrudnienia: umowa na czas określony
Miejsce wykonywania pracy:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu,
ul. Piaskowa 2,
12- 200 Pisz
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej:


Wymagania niezbędne:

1. Posiadanie obywatelstwa polskiego,
2. Posiadanie wykształcenia wyższego:
a) na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie
b) wykształcenia wyższego na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka,
3. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
4. Niekaralność za przestępstwa umyślne,
5. Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona:
6. Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego:
7. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
8. Prawo jazdy kategorii B,
9. Znajomość przepisów z zakresu:
• Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
• Ustawy o pomocy społecznej,
• Ustawy o samorządzie powiatowym
• Ustawie o ochronie danych osobowych,
• Kodeksu postępowania administracyjnego,
• Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.


Wymagania dodatkowe:

1. Umiejętności pracy w zespole
2. Dokładność, staranność, rzetelność w wykonywaniu obowiązków,
3. Dyspozycyjność,
4. Umiejętność sporządzania opinii,
5. Umiejętność zachowania pełnej dyskrecji,
6. Umiejętność interpretowania przepisów,
7. Dobra znajomość obsługo komputera (programy Office i Windows oraz obsługi poczty elektronicznej),
8. Duża motywacja do pracy,
9. Znajomość rynku pracy oraz sieci pomocy osobom w sytuacji kryzysowej,
10. Wysoki poziom zdolności interpersonalnych.
11. Doświadczenie na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej mile widziane.Do zadań koordynatora pieczy zastępczej należy w szczególności:

1. Udzielenie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej:
2. Przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku;
3. Pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;
4. Zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;
5. Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
6. Udzielenie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;
7. Przedstawienie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej
8. Podnoszenie kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziny w szczególności przez udział w szkoleniach i samokształcenie;
9. Pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinny domu dziecka w nawiązywaniu wzajemnych kontaktów.Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV);
2. Dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o ukończeniu szkoły);
3. Dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
4. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Kopia dowodu osobistego.
6. Kserokopia świadectw pracy z dotychczasowych miejsc zatrudnienia.
7. Oświadczenie kandydata o niekaralności, pełni praw publicznych, pełnej zdolności do czynności prawnych.

Dokumenty aplikacyjne należy umieścić w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: Imię i Nazwisko, adnotacja „Ogłoszenie o naborze na stanowisko Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej”.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie PCPR, ul . Piaskowa 2, 12-200 Pisz w pokoju nr 3 do dnia 11 czerwca 2014 r. do godz. 12.00 (10 dni od dnia ogłoszenia w BIP).

Informacja o zakwalifikowaniu się kandydatów po wstępnej selekcji do kolejnego etapu, to jest rozmowy kwalifikacyjnej wraz ze wskazanie terminu i miejsca zostanie przekazana kandydatom telefonicznie.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi warunki w informacji o naborze.

Dokumenty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Centrum.

Po podjęciu zatrudnienia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu wybrany kandydat ma obowiązek przedłożyć aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.
Wymagany dokument aplikacyjny - CV powinien być opatrzony klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101. poz. 926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008r. Nr 223, poz. 1458)”.
Data powstania: poniedziałek, 2 cze 2014 14:35
Data opublikowania: poniedziałek, 2 cze 2014 14:39
Data przejścia do archiwum: piątek, 13 cze 2014 09:17
Opublikował(a): Magdalena Kleczkowska
Zaakceptował(a): Magdalena Kleczkowska
Artykuł był czytany: 1443 razy