BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu Priorytet VII promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – poszukuje specjalisty do spraw zamówień publicznych w ramach realizacji projektu pn. „Droga do samodzielności w Powiecie Piskim”
Wymagania:
Osoba winna posiadać:
* wykształcenie wyższe kierunkowe,
* doświadczenie zawodowe, co najmniej 3 – letni staż pracy w obszarze zamówień publicznych,
* znajomość przepisów ustawy:
Prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych na jej podstawie - umiejętność interpretacji przepisów dotyczących zamówień publicznych,,
* szkolenia z zakresu Prawa zamówień publicznych,
* samodzielność i dobra organizacja pracy,
* umiejętność negocjacji,
* niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zakres działań przewidzianych dla Specjalisty ds. zamówień publicznych obejmuje:
1) nadzorowanie i kontrola prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz dokumentacji dotyczącej rozeznania rynku, zapytań ofertowych o wartości poniżej 14.000 euro netto, zgodnie z dokumentem: Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia „Wytyczne
w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”
z uwzględnieniem wewnętrznych regulaminów obowiązujących w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu;
2) udział w wykonywaniu zadań i czynności w zakresie formalno – prawnego przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych,
3) prowadzenie korespondencji (odpowiedzi na zapytania, zawiadomienia, pisma wynikające z procedur odwoławczych itp.),
4) ocena formalno – prawna składanych ofert (weryfikacja prawidłowości i kompletności dokumentacji sporządzonej w postępowaniach),przygotowanie dokumentacji i przeprowadzenie rozeznania rynku.

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji.
Termin wykonania zamówienia: I i II kwartał 2014 r.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• aktualne CV,
• oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko – specjalista ds. zamówień publicznych na rzecz realizacji projektu „Droga do samodzielności w Powiecie Piskim”, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458 z pózn.zm.)”.
• dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
• kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
• kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
• oświadczenie o niekaralności o następującej treści:
„Oświadczam, że nie byłem/am karany/a za przestępstwo popełnione umyślnie i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne. Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych” (zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz.1458).
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub korespondencyjnie, w zamkniętej kopercie, w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu pokój nr 5, w terminie do dnia 17 marca 2014 r. do godz. 12.00 z adnotacją : dotyczy naboru na stanowisko specjalista ds. zamówień publicznych.

Aplikacje, które wpłyną do PCPR po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie BIP PCPR oraz na tablicy informacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu.