BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie modernizcji instalacji centralnego ogrzewania

Nowa strona 1

Pranie, dnia 5 lipca 2004

 

 

Ogłoszenie

o przetargu nieograniczonym

 

 

Zamawiający: Muzeum K.I.Gałczyńskiego w Praniu

Pranie, 12-215 Karwica

Tel./fax.: 425-62-48

 

rozpoczął procedurę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania

 

1.      Przedmiot zamówienia:

Wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku leśniczówki w Praniu.

2.   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

3.      Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą równowartość 60.000 euro, zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający nie żąda wnoszenia wadium.

4.      Kryteria oceny oferty: najniższa cena – 100%

5.   Termin realizacji zamówienia: do 20 września 2004r.

6.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać u p. Jagienki Kass w Muzeum w Praniu, 12-215 Karwica, tel. 425-62-48.

7.      Oferty należy składać do 21 lipca 2004 do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego.

8.  Otwarcie ofert nastąpi 21 lipca 2004 r. o godzinie 1030 w siedzibie Zamawiającego.

9.  W przetargu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełnią warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i zawarte w SIWZ oraz złożą wymagane dokumenty.

Data powstania: wtorek, 6 lip 2004 10:03
Data opublikowania: wtorek, 6 lip 2004 10:05
Data przejścia do archiwum: piątek, 23 lip 2004 08:16
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1568 razy