BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór na stanowisko: PSYCHOLOGA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu w związku z realizacją projektu systemowego „ Droga do samodzielności w Powiecie Piskim” w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji prze powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, poszukuje osoby na stanowisko: PSYCHOLOGA.
Opis stanowiska:
Przeprowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych z beneficjentami projektu
Oferta:
- umowa zlecenie
- zatrudnienie lipiec, sierpień 2013 r.
Wymagania kwalifikacyjne związane ze stanowiskiem pracy:
- obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- wykształcenie wyższe;
- uprawnienia do wykonywania zawodu psychologa,
- minimum 2-letnie doświadczenie na stanowisku psychologa,
- stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji psychologa,
- doświadczenie w pracy na rzecz osób wykluczonych społecznie, w szczególności osób niepełnosprawnych,
- doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/ warsztatów w ramach projektów współfinansowanych z PO KL,

Wymaganie dodatkowe:
- komunikatywność, sumienność i odpowiedzialność,
- łatwość nawiązywania kontaktów z trudnym klientem.
Wymagane dokumenty:
• Życiorys zawodowy (CV)
• List motywacyjny
• Kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje
• Kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc zatrudnienia
• Oświadczenie kandydata o niekaralności, pełni praw publicznych, pełnej zdolności do czynności prawnych.
Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Piaskowa 2, 12-200 Pisz, w terminie do dnia 27 czerwca 2013 r. w pokoju nr 2 do godziny 12.00 (10 dni od ogłoszenia w BIP) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Nabór na stanowisko psychologa”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne ( list motywacyjny, CV) powinny być opatrzone klauzulą:
„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn.zm.)”

Kopie składanych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodnością z oryginałem przez oferenta własnoręcznym podpisem.

Uprzejmie informujemy, iż odpowiemy na wybrane oferty.
Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

p.o. Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu
Magdalena Kleczkowska
Data powstania: wtorek, 18 cze 2013 13:54
Data opublikowania: wtorek, 18 cze 2013 13:56
Data przejścia do archiwum: wtorek, 28 sty 2014 09:00
Opublikował(a): Magdalena Kleczkowska
Zaakceptował(a): Magdalena Kleczkowska
Artykuł był czytany: 1561 razy