BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie nr 2/2013/POKL o naborze na stanowisko Specjalisty do spraw zamówień publicznych

1. W związku z realizacją projektu systemowego „Droga do samodzielności w Powiecie Piskim ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu poszukuje osoby na stanowisko Specjalisty ds. zamówień publicznych - zatrudnienie w ramach projektu systemowego „Droga do samodzielności w powiecie Piskim w ramach umowy zlecenie ” realizowanego przez PCPR w Piszu.
2 Zakres realizowanych zadań:
1)przeprowadzenie procedury zamówień publicznych w ramach zadań realizowanych w projekcie systemowym PO KL „Droga do samodzielności w powicie Piskim ” m.in. wybór wykonawcy szkoleń zawodowych dla uczestników projektu.
2) przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
3) prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
4) opracowywanie i udział w przygotowywaniu dokumentacji z zakresu zamówień publicznych w ramach realizowanego projektu,
5) przygotowywanie planu zamówień publicznych i nadzór nad jego realizacją,
6) publikacja ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych,
7) udział w pracach komisji przetargowych,
8) udzielanie bieżących porad zespołowi projektowemu w zakresie prawa zamówień publicznych,
9) przestrzeganie procedur i wytycznych związanych z realizacją projektu,
10) prowadzenie dokumentacji projektowej w wersji papierowej i elektronicznej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi i przepisami,
11) przeprowadzenie procedury związanej z realizacją zamówień poniżej 14. 000 euro.

3. Termin realizacji zlecenia: lipiec, sierpień 2013 r.4. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe,
2) doświadczenia w przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, min. 1 z potwierdzeniem, że zostało ono wykonane należycie (referencje)
3) znajomość ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do ustawy,
4) znajomość europejskiego ustawodawstwa i zasad udzielania zamówień publicznych w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej,
5) znajomość zasad kontroli zamówień współfinansowanych ze środków UE,
6) podstawowa wiedza z zakresu finansów publicznych i samorządu terytorialnego,
7) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
8) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

5. Wymagane dokumenty:
a) CV,
b) List motywacyjny
c) Kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje
d) Kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc zatrudnienia
e) Oświadczenie kandydata o niekaralności, pełni praw publicznych, pełnej zdolności do czynności prawnych
f) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ).
g) oświadczenie o zaangażowaniu w realizację innych projektów finansowanych w ramach POKL.

6.Miejsce i termin złożenia dokumentów aplikacyjnych. :

1) Wymagane dokumenty należy umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją "Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Specjalista ds. zamówień publicznych - zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawna w ramach projektu POKL „Droga do samodzielności w Powicie Piskim ” realizowanego przez PCPR w Piszu

7. Termin i miejsce złożenia ofert: ofertę należy złożyć osobiście lub listownie (decyduje data wpływu) do dnia 27 czerwca 2013 roku, do godziny 10.00 w siedzibie PCPR w Piszu, w pokoju nr 2.

8. Uprzejmie informujemy, iż odpowiemy na wybrane oferty.
Dokumenty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Data powstania: wtorek, 18 cze 2013 09:53
Data opublikowania: wtorek, 18 cze 2013 09:56
Data przejścia do archiwum: wtorek, 28 sty 2014 09:00
Opublikował(a): Magdalena Kleczkowska
Zaakceptował(a): Magdalena Kleczkowska
Artykuł był czytany: 1603 razy