BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie nr 1/2013/POKL o naborze na stanowisko Doradcy zawodowego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu w związku z realizacją projektu systemowego „Droga do samodzielności w Powiecie Piskim” w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013, poszukuje osoby na stanowisko: DORADCA ZAWODOWY.

1. Opis stanowiska:
Prowadzenie indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego;
2.Oferta:
-umowa zlecenie
-zatrudnienie LIPIEC/SIERPIEŃ 2013 r.
Wymagania kwalifikacyjne związane ze stanowiskiem pracy:
- obywatelstwo polskie;
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
- niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- wykształcenie wyższe;
- uprawnienia do wykonywania zawodu - doradcy zawodowego,
- doświadczenie w zakresie poradnictwa zawodowego indywidualnego i grupowego w organizacjach i instytucjach zajmujących się problematyką bezrobocia;
- znajomość problematyki lokalnego rynku pracy;
- doświadczenie w zakresie współpracy przy projektach współfinansowanych ze środków Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego.

3.Wymagania dodatkowe:
- ukończone studia podyplomowe lub kursy uzupełniające z zakresu poradnictwa zawodowego;
- wiedza z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
- wiedza z zakresu problematyki przeciwdziałania bezrobociu;
- umiejętności trenerskie zdobyte w toku działalności zawodowej;
- znajomość procedur administracyjnych;
- znajomość podstaw prawa pracy;
- umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych;
- umiejętność pracy z klientem pomocy społecznej;
- umiejętność prowadzenia zajęć grupowych;
- komunikatywność i odporność na stres;

4.- Wymagane dokumenty:
• Życiorys zawodowy (CV)
• List motywacyjny
• Kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje
• Kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc zatrudnienia
• Oświadczenie kandydata o niekaralności, pełni praw publicznych, pełnej zdolności do czynności prawnych
Miejsce i termin złożenia dokumentów:
5.Wymagane dokumenty należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Piaskowa 2, 12-200 Pisz, pok. nr 2 w terminie do dnia 27 czerwca 2013 r. do godziny 12.00 (10 dni od ogłoszenia w BIP) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko doradcy zawodowego”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne(list motywacyjny, CV) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn.zm.)”

Kopie składanych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez oferenta własnoręcznym podpisem.

Uprzejmie informujemy, iż odpowiemy na wybrane oferty.

Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Data powstania: wtorek, 18 cze 2013 09:48
Data opublikowania: wtorek, 18 cze 2013 09:52
Data przejścia do archiwum: wtorek, 28 sty 2014 09:00
Opublikował(a): Magdalena Kleczkowska
Zaakceptował(a): Magdalena Kleczkowska
Artykuł był czytany: 1415 razy