BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

w postępowaniu Or.272.1.12.2013 prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Piski, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 425 47 00, faks 087 425 46 51 , strona internetowa www.powiat.pisz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie usług personelu związanych z wykonywaniem obowiązków przewidzianych przy realizacji projektu Mazurski Wilk Przedsiębiorczości.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Nazwa przedmiotu zamówienia: świadczenie usług personelu związanych z wykonywaniem obowiązków przewidzianych przy realizacji projektu pn. Mazurski wilk przedsiębiorczości 2. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: 1) usługi dotyczące personelu i listy płac 79631000-6, 2) zapewnianie usług personelu 79610000-3, 3. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług personelu wchodzącego w skład kadry projektu związanych z wykonywaniem określonych obowiązków w projekcie pn. Mazurski wilk przedsiębiorczości realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje: pełnienie funkcji Doradcy zawodowego w Węgorzewie, 5. Kadra wybrana w ramach postępowania będzie odpowiedzialna za realizację celu głównego projektu, którym jest rozwój przedsiębiorczości na obszarze powiatów węgorzewskiego, giżyckiego i piskiego, zwany w dalszej części WGP w okresie od lutego 2013 r. do czerwca 2015 r. poprzez udzielenie bezzwrotnego wsparcia dla 102 osób bezrobotnych będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, spośród których 88 osób założy działalność gospodarczą. 6. Cel projektu będzie realizowany poprzez: 1) uzyskanie do czerwca 2014 r. podstawowej wiedzy potwierdzonej zaświadczeniem potrzebnej do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej przez 97 osób spośród 102 osób bezrobotnych z powiatu węgorzewskiego, giżyckiego i piskiego, 2) udzielenie wsparcia finansowego i doradczego do czerwca 2015 r. dla 88 spośród 102 osób bezrobotnych z WGP rozpoczynających działalność gospodarczą. 7. Opis przedmiotu zamówienia - doradca zawodowy - praca na umowę zlecenie w okresie czerwiec - lipiec 2013 r. oraz w okresie styczeń - luty 2014 r. ocena potencjału i predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej wskazanych osób, które złożą formularze kwalifikacyjne, wymiar czasu pracy każdego doradcy zawodowego - średnio 50 godz. na m-c, praca w Węgorzewie. Do obowiązków doradcy zawodowego będzie należało między innymi: 1) przeprowadzenie rozmów doradczych z potencjalnymi uczestnikami projektu, 2) objęcie potencjalnych uczestników projektu badaniem testowym za pomocą testów ECHO wspomagającym określenie ich predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej, 3) sporządzenie indywidualnej opinii dotyczącej predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej potencjalnych uczestników projektu, 4) współpraca z koordynatorem projektu w celu zapewnienia prawidłowego przepływu informacji, 5) współpraca z zespołem projektowym w celu realizacji planowanych działań i osiągnięcia zamierzonych rezultatów, 6) dokumentowanie przebiegu i wyników pracy własnej, 7) poddanie się kontroli prowadzonej przez organy wewnętrzne i instytucje zewnętrzne w zakresie realizacji projektu, 8) informowanie o finansowaniu projektu przez Unię Europejską zgodnie z zapisami umowy o dofinansowaniu projektu. 8. Wykonanie zleconych zadań odbywać się będzie w siedzibie zamawiającego lub w miejscu przez niego wskazanym, przez czas trwania umowy w dni powszednie z wyłączeniem niedziel i świąt, również w godzinach popołudniowych. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: w okresie czerwiec - lipiec 2013 r. oraz w okresie styczeń - luty 2014 r..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.63.10.00-6, 79.61.00.00-3.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

• 1. Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 5 ust. 1a, art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

• 2. Uzasadnienie wyboru trybu
Konieczność udzielenia zamówienia publicznego wynika z dwukrotnego unieważnienia postępowania na przedmiot zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Na podstawie art. 5 ust. 1a pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym (usługa świadczenia usług personelu), zamawiający może wszcząć postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zastosowanie innego trybu mogłoby skutkować uniemożliwieniem terminowej realizacji zadań. Realizacja zadania pn. Rekrutacja bez doradcy zawodowego w Węgorzewie jest zagrożonqa, gdyż od 04 czerwca 2013 r. rozpoczyna się ocena formularzy kwalifikacyjnych. Nie wyłonienie w terminie doradcy zawodowego w Węgorzewie będzie skutkowało uniemożliwieniem terminowej realizacji zadania i wpłynie negatywnie na dalszą, zgodną z harmonogramem realizację projektu Mazurski wilk przedsiębiorczości.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

• Aneta Wiszniewska, ul. Turystyczna 8, 11-600 Węgorzewo, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


Starosta Powiatu Pisz
/-/
mgr Andrzej Waldemar Nowicki
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 29 maj 2013 13:12
Data opublikowania: środa, 29 maj 2013 13:22
Data przejścia do archiwum: wtorek, 11 cze 2013 09:15
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 1460 razy