BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA OR.272.1.11.2013

PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: ZADANIE PN. ŚWIADCZENIE USŁUG PERSONELU ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM OBOWIĄZKÓW PRZEWIDZIANYCH PRZY REALIZACJI PROJEKTU PN. „MAZURSKI WILK PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA – PEŁNIENIE FUNKCJI DORADCY ZAWODOWEGO W WĘGORZEWIE
Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp Zamawiający – Powiat Piski - informuje o unieważnieniu postępowania Or.272.1.11.2013 w części II – pełnienie funkcji doradcy zawodowego w Węgorzewie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pismem z dnia 21 maja 2013 r. Zamawiający poinformował Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty na część II zamówienia. Wybranym Wykonawcą była Pani Agnieszka Filipczyk, zam. 11-500 Giżycko,
ul. Moniuszki 18/17.

Zamawiający 22 maja 2013 r. otrzymał od Pani Agnieszki Filipczyk faks z informacją, że rezygnuje ona z podpisania umowy na część II zamówienia – pełnienie funkcji doradcy zawodowego w Węgorzewie.
W związku z tym Zamawiający, zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp. W związku z odmową podpisania umowy przez Panią Agnieszkę Filipczyk, następną najkorzystniejszą ofertą na część II zamówienia jest oferta Pani Magdy Kaziak.

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na tę część zamówienia kwotę 7.520 złotych brutto. Zgodnie opisem przedmiotu zamówienia (dział III SIWZ) zamówienie będzie wykonywane w okresie czerwiec – lipiec 2013 r. oraz w okresie styczeń – luty 2014 r. w wymiarze czasu pracy średnio 50 godz./m-c (łącznie 200 godz.) Oznacza to, że maksymalną stawką, jaką Zamawiający zamierzał zapłacić Wykonawcy za godzinę pracy jest 37,60 zł brutto. Pani Magda Kaziak złożyła ofertę z ceną 80,00 zł/godz., co oznacza, że oferowana przez Wykonawcę cena za wykonanie całości zamówienia wynosi 16 000 zł.

Stosownie do art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Starosta Powiatu Pisz
/-/
mgr Andrzej Waldemar Nowicki


Pełna treść zawiadomienia wraz z uzasadnieniem znajduje się w pliku do pobrania (format PDF).
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 24 maj 2013 13:39
Data opublikowania: piątek, 24 maj 2013 13:45
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 3 cze 2013 10:01
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 1079 razy