BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie nr 3/2013/POKL o naborze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu w związku z realizacją projektu systemowego „Droga do samodzielności w Powiecie Piskim” w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013, poszukuje osoby, która przeprowadzi warsztaty z rękodzieła
1. Opis stanowiska:
Przeprowadzenie warsztatów z rękodzieła w trzech panelach tematycznych następującymi technikami: makrama, filcowanie na sucho, tworzenie biżuterii z półfabrykatów;
2. Oferta:
-umowa zlecenie
-zatrudnienie maj 2013 r.
3. Wymagania kwalifikacyjne związane ze stanowiskiem pracy:
- posiadanie obywatelstwa polskiego
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność za przestępstwo umyślne,
Wykształcenie:
- Wykształcenie wyższe pedagogiczne,
- doświadczenie w przeprowadzaniu warsztatów z rękodzieła,
4. Wymagania dodatkowe:
- doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą
- umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą
- kreatywność
- dyspozycyjność
- rzetelność w wykonywaniu obowiązków.
Wymagane dokumenty:
• Życiorys zawodowy(CV)
• List motywacyjny
• Kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie
• Kserokopie zaświadczeń o ukończonych dodatkowych kursach, szkoleniach (jeśli kandydat jest w ich posiadaniu)
• Referencje lub opinie z poprzednich miejsc pracy (jeśli kandydat jest w ich posiadaniu)
• Oświadczenie kandydata o niekaralności, pełni praw publicznych, pełnej zdolności do czynności prawnych.

5. Wymagane dokumenty należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Piaskowa 2, 12-200 Pisz, w terminie do dnia 29 kwietnia 2013 r. do godziny 10.00
(10 dni od ogłoszenia w BIP) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na przeprowadzenie warsztatów z rękodzieła”.
Dokumenty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Odpowiemy tylko na wybrane oferty.
Wymagane dokumenty aplikacyjne(list motywacyjny, CV) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2008r. Nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)”

Data powstania: piątek, 19 kwi 2013 08:37
Data opublikowania: piątek, 19 kwi 2013 08:38
Data przejścia do archiwum: piątek, 17 maj 2013 13:54
Opublikował(a): Magdalena Kleczkowska
Zaakceptował(a): Magdalena Kleczkowska
Artykuł był czytany: 1388 razy