BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu nr Or.272.1.5.2013 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usług personelu związanych z wykonywaniem obowiązków przewidzianych przy realizacji projektu pn. „Mazurski wilk przedsiębiorczości”
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Powiat Piski dokonuje zmiany następujących postanowień w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

W dziale XIV. Opis sposobu obliczenia ceny punkt 1. otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca określi w formularzu oferty – załączniku nr 1 do SIWZ, w zakresie odpowiadającym CZĘŚCI zamówienia, na którą składa ofertę, cenę oferty brutto podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Dla części I-XI należy podać cenę brutto za godzinę [zgodnie z pkt. 2) formularza ofertowego].
Dla części XII-XVI należy podać cenę brutto za ocenę 1 formularza kwalifikacyjnego [zgodnie z pkt. 3a) formularza ofertowego] oraz cenę brutto za ocenę 1 wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej [zgodnie z pkt. 3b) formularza ofertowego]”W dziale XV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert punkt 1.b) otrzymuje brzmienie:

„b) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

wartość punktowa oferty = oferowana cena minimalna/ oferowana cena x 70 pkt

UWAGA: przy ocenianiu części XII-XVI Zamawiający za oferowaną cenę przyjmie sumę punktów 3a) i 3b) formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ)”

Starosta Powiatu Pisz
/-/
Andrzej Waldemar Nowicki

Data powstania: poniedziałek, 15 kwi 2013 12:02
Data opublikowania: poniedziałek, 15 kwi 2013 12:11
Data edycji: piątek, 19 kwi 2013 12:02
Data przejścia do archiwum: czwartek, 2 maj 2013 12:06
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 1165 razy
Ilość edycji: 1