BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Szpitalu Powiatowym w PiszuOGŁOSZENIE
Zarząd Powiatu w Piszu

ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Szpitalu Powiatowym w Piszu, ul. Sienkiewicza 2,
12-200 Pisz,
tel. 87/ 425 45 00, faks 87/423 21 50
Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o następujące akty prawne: art. 49 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. 2012, poz. 182), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896) oraz regulamin komisji konkursowej.


 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która posiada:

  1. wykształcenie wyższe – tytuł zawodowy lekarza,

  2. prawo wykonywania zawodu w Rzeczypospolitej Polskiej,

  3. tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny,

  4. co najmniej 8 – letni staż pracy w zawodzie. 2. Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:

  1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

  2. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,

  3. dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska,

  4. dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu w Rzeczypospolitej Polskiej,

  5. dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy (świadectwo pracy, zaświadczenie, jeżeli stosunek pracy nie uległ rozwiązaniu),

  6. kopie dokumentów, o których mowa w pkt 3-5 powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem. Na prośbę komisji konkursowej kandydat zobowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów,

  7. oryginał zaświadczenia o niekaralności, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem oferty,

  8. oświadczenia:

   • o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku,

   • o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.)

   • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych w celach przeprowadzenia wyboru na stanowisko objęte konkursem (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

   • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

Wymagane dokumenty należy składać w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 2 maja 2013r. osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1, lub za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem” Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Szpitalu Powiatowym w Piszu, ul. Sienkiewicza 2, 12-200 Pisz (decyduje data wpływu do Starostwa). Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i nr telefonu kontaktowego.
Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Radę Powiatu Pisz.
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni osobiście.
Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych ofert do 30 dni od upływu terminu nadsyłania dokumentów.
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpitala Powiatowego w Piszu (jednakowe dla wszystkich kandydatów) udostępni dyrektor placówki na wniosek kandydata w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku przez przesłanie w formie pisemnej lub elektronicznej na wskazany przez kandydata adres, albo odbiór osobisty w uzgodnionym z kandydatem terminie.
Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu, na tablicy ogłoszeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpitala Powiatowego w Piszu, na stronie internetowej www.powiat.pisz.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.pisz.pl oraz w prasie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym.

Data powstania: wtorek, 2 kwi 2013 13:43
Data opublikowania: wtorek, 2 kwi 2013 13:46
Data edycji: wtorek, 2 kwi 2013 13:46
Data przejścia do archiwum: środa, 19 lut 2014 11:11
Opublikował(a): Adrian Kempski
Zaakceptował(a): Adrian Kempski
Artykuł był czytany: 2198 razy
Ilość edycji: 1