BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DOTYCZY: POSTĘPOWANIA OR.272.1.7.2012 – PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN. „BUDOWA KOTŁOWNI Z UWZGLĘDNIENIEM ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ LEŚNYCH W RUCIANEM NIDZIE”, ZGODNIE Z PROJEKTAMI BUDOWLANYMI I SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ORAZ PRZEDMIARAMI ROBÓT POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ STANOWIĄCYMI ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
Zarząd Powiatu w Piszu informuje, iż zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 listopada 2012 r., sygn. akt KIO 2316/12 (odpis wyroku otrzymany 21 listopada 2012 r.) Zamawiający dokonał czynności ponownej oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty z uwzględnieniem oferty odwołującego.

Do realizacji przedmiotu zamówienia wybrany został wykonawca:
ECO-THERM Sp. z o.o.
99-400 Łowicz, ul. Jana Pawła II 177/179

Wybrany Wykonawca wykazał, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu, a także – w wyniku ponownej oceny ofert - uzyskał najwyższą ilość punktów.

Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.
Informacja o Wykonawcach wykluczonych i ofertach odrzuconych, a także szczegółowe zestawienie punktów przyznanych ofertom znajduje się w pliku do pobrania.
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 28 lis 2012 12:44
Data opublikowania: środa, 28 lis 2012 12:49
Data przejścia do archiwum: piątek, 7 gru 2012 07:54
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 1239 razy