BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

DOTYCZY: POSTĘPOWANIA OR.272.1.9.2012 – PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ BANKOWA ZWIĄZANA Z UDZIELENIEM PRZEZ BANK DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU W KWOCIE 2.200.000 ZŁ (SŁOWNIE: DWA MILIONY DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁ 00/100)
Zarząd Powiatu w Piszu informuje, iż w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa związana z udzieleniem przez bank długoterminowego kredytu w kwocie 2.200.000 zł (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy zł 00/100), do realizacji przedmiotu zamówienia wybrany został wykonawca:

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie
10-003 Olsztyn, ul. Pieniężnego 19


Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia ww. Wykonawcę, gdyż wykazał on, że spełnia warunki udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskał najwyższą łączną ilość punktów.

Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.

W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyli następujący wykonawcy:

1. Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie
10-003 Olsztyn, ul. Pieniężnego 19
cena ofertowa: 254 352,64, uzyskane punkty: 100,00
2. Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Piszu oddział w Piszu
12-200 Pisz, ul. Gizewiusza 3
cena ofertowa: 262 021,55, uzyskane punkty: 97,07
3. Bank Spółdzielczy w Mikołajkach
11-730 Mikołajki, ul. M. Kajki 1
cena ofertowa: 325 201,30, uzyskane punkty: 78,21


Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy ani nie odrzucił żadnej oferty.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.

Wicestarosta Powiatu Pisz
/-/
mgr inż. Marek Wysocki

Data powstania: środa, 28 lis 2012 10:33
Data opublikowania: środa, 28 lis 2012 10:45
Data przejścia do archiwum: piątek, 7 gru 2012 07:54
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 1031 razy