BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 14 000 euro

dotyczy dostawy sprzętu komputerowego w dwóch zadaniach: 1. dostawa sprzętu komputerowego 2. dostawa sprzętu elektronicznego do projektu międzynarodowego
nr postępowania: Or.272.2.35.2012

- Wykonawcy –


W związku z zapotrzebowaniem Starostwa Powiatowego w Piszu na dostawę sprzętu komputerowego zgodnie z załącznikiem nr 4 zwracam się o przesłanie oferty na w/w przedmiot zamówienia.
Ofertę należy składać do dnia 3 grudnia 2012 r. do godziny 12:00 na adres: Starostwo Powiatowe w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz.

Sposób przygotowania oferty:

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na zadanie nr 1 i zadanie nr 2 lub na oba zadania łącznie.
2. Do oferty należy załączyć:
a) wypełniony formularz ofertowy (zgodnie z załącznikami nr 1a i 1 b)
b) wypełniony formularz cenowy (zgodnie z załącznikami nr 2a i 2b)
c) wypełnione formularze opisowe dotyczące oferowanego sprzętu (zgodnie z załącznikami 5a i 5b)
d) wydruki z wynikami testów wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 4)
3. Niezałączenie któregokolwiek z dokumentów wymienionych w punkcie 2 skutkować będzie odrzuceniem oferty przez Zamawiającego.

Wzory umów, jakie będą zawarte z wybranymi wykonawcami określają załączniki nr 3a i 3b do niniejszego zapytania. Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wynikach postępowania.

Starosta Powiatu Pisz
/-/
mgr Andrzej Nowicki


do niniejszego zapytania dołączono następujące załączniki:
1. załącznik nr 1a - formularz ofertowy dot. ZADANIA nr 1
2.załącznik nr 1b - formularz ofertowy dot. ZADANIA nr 2
3.załącznik nr 2a - formularz cenowy dot. ZADANIA nr 1
4.załącznik nr 2b - formularz cenowy dot. ZADANIA nr 2
5. załącznik nr 3a - wzór umowy (zadanie 1)
6. załącznik nr 3b - wzór umowy (zadanie 2)
7. załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia.
8. załącznik nr 5a – opis zaoferowanych komputerów (dot. ZADANIA nr 1)
9. Załącznik nr 5b – opis zaoferowanych komputerów (dot. ZADANIA nr 2)

Zadanie nr 2 dofinansowano ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Litwa- Polska- Rosja w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI BCBC) 2007-2013Pełna treść zapytania ofertowego oraz załączników znajduje się w pliku do pobrania (format pdf).
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 23 lis 2012 13:19
Data opublikowania: piątek, 23 lis 2012 13:31
Data przejścia do archiwum: wtorek, 4 gru 2012 10:20
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 1013 razy