BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie do treści SIWZ

dotyczy: usługa bankowa związana z udzieleniem przez bank długoterminowego kredytu w kwocie 2.200.000 zł (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy zł 00/100)
Powiat Piski, reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Piszu, informuje, że w dniu 22 listopada 2012 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania do treści SIWZ dot. usługi bankowej związanej z udzieleniem przez bank długoterminowego kredytu w kwocie 2.200.000 zł (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy zł 00/100), o następującej treści:

Pytanie: Bank […] w związku z zamiarem przystąpienia do przetargu, zwraca się z wnioskiem o udostępnienie:

1. Uchwały Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, zgodnie z terminami sprawozdawczości.

Odpowiedź: Dokument zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.powiat.pisz.pl) w zakładce budżet 2012.

2. Uchwały Składu Orzekającego RIO w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez Powiat Piski kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Odpowiedź: Dokument zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.powiat.pisz.pl) w zakładce budżet 2012.

3. Uchwały Rady w sprawie zaciągnięcia kredytu.

Odpowiedź: Kredyt zaciągany jest na podstawie uchwały Zarządu Powiatu. Dokument zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.powiat.pisz.pl) w zakładce budżet 2012.

4. Uchwały Rady w sprawie uchwalenia budżetu na obecny rok budżetowy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz załącznikami:
- przychodów i rozchodów
- załącznikami wydatków na zadania inwestycyjne
W przypadku dokonanych zmian w budżecie ostatnia uchwała zmieniająca budżet.

Odpowiedź: Dokument zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.powiat.pisz.pl) w zakładce budżet 2012.

5. Uchwała Rady w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego za ostatni rok.

Odpowiedź: Dokument zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.powiat.pisz.pl) w zakładce organy powiatu/Rada Powiatu/Uchwały Rady Powiatu/2012. Uchwała ma numer XIX/134/12.

6. Sprawozdania za dwa ostatnie lata oraz za ostatni kwartał: Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S, Rb-28S.

Odpowiedź: Zamawiający załącza żądane dokumenty.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 22 lis 2012 10:40
Data opublikowania: czwartek, 22 lis 2012 10:50
Data przejścia do archiwum: środa, 28 lis 2012 09:05
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 877 razy