BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie do treści SIWZ

dotyczy: usługa bankowa związana z udzieleniem przez bank długoterminowego kredytu w kwocie 2.200.000 zł (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy zł 00/100)
Powiat Piski, reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Piszu, informuje, że w dniu 16 listopada 2012 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania do treści SIWZ dot. usługi bankowej związanej z udzieleniem przez bank długoterminowego kredytu w kwocie 2.200.000 zł (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy zł 00/100), o następującej treści:


1. Pytanie: Prosimy o informację czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.
Odpowiedź: tak

2. Pytanie: Prosimy o informację czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Prawa bankowego. Jeżeli tak to prosimy o informację czy na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji zostanie złożona kontrasygnata skarbnik i czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie tego oświadczenia do kwoty wynikającej z wew. regulacji Wykonawcy.
Odpowiedź: Nie

3. Pytanie: W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem / emisją obligacji / inną ekspozycją kredytową oraz finansowanej / -ych dotacją /–ami z UE, prosimy o informację czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy.Jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu. Jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.
Odpowiedź: Nie dotyczy

4. Pytanie: Prosimy o informację czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):
Odpowiedź: nie

5. Pytanie: Prosimy o informację czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania w bankach. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN):
Odpowiedź: nie

6. Pytanie: Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy w JST prowadzony był program naprawczy w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Odpowiedź: nie

7. Pytanie: Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego działania windykacyjne zadłużenia w bankach.
Odpowiedź: nie

8. Pytanie: Prosimy o informację czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN):
Odpowiedź: nie

9. Pytanie: Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa).
Odpowiedź: nie

10. Pytanie: Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu JST wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:
a) wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN):
odpowiedź: 5.511 tys.
b) wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):
odpowiedź: 0
c) wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):
odpowiedź: 0
d) wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ist.1 pkt.2 UoFP z budżetu państwa (w tys. PLN):
odpowiedź: 0
e) wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ist.1 pkt.2 UoFP z innych źródeł (w tys. PLN):
odpowiedź: 0

11. Pytanie: Prosimy o przedstawienie informacji o dofinansowaniach ze środków UE zadań realizowanych przez Państwa (wydatki majątkowe) w ramach budżetu roku bieżącego z podziałem na:
a) wartość zawartych umów (w tys. PLN):
odpowiedź: 5.767 tys
b) w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):
odpowiedź: 1.283 tys.
c) wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):
odpowiedź: 0
d) w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):
odpowiedź: 0

12.Pytanie: Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że JST musiała zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z zapisów umowy dofinansowania. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych (w tys. PLN):
Odpowiedź: 0

13. Pytanie: Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z JST znajduje się szpital/-le SPZOZ prosimy o podanie oddzielnie dla każdego z nich następujących informacji:
a) Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy?
odpowiedź: nie
b) Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez JST)?
odpowiedź: tak
I.1 Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):
odpowiedź: 800 kredyt, 1000 pożyczka
I. 2 Prosimy o podanie okresu kredytowania
odpowiedź: 2009-2019 – kredyt, 2011-2014 – pożyczka
II.1 Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):
odpowiedź: 0
II. 2. Prosimy o podanie okresu poręczenia
odpowiedź: nie dotyczy
c) Prosimy o informację czy JST w jakikolwiek sposób wspiera szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).
odpowiedź: dofinansowanie do działalności inwestycyjnej
I.1. Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):
odpowiedź: 3.876 tys.
I. 2. Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala
odpowiedź: 2002-2011

14. Pytanie: Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez JST, po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków ww. zmian dla Państwa budżetu.
Odpowiedź: Nie przewiduje się żadnych zmian

15. Pytanie: Prosimy o informację czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu. Jeżeli tak to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.
Odpowiedź: nie

16. Pytanie: Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez JST zadłużenia:
- po podmiocie, dla którego JST była podmiotem założycielskim,
- na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,
- stowarzyszenia,
tj. JST wstąpiła/wstąpi na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.
Odpowiedź: nie

17. Pytanie: Prosimy o przedstawienie założeń, których skutkiem jest spadek wartości pozycji Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w roku 2012 stosunku do poniesionych w roku 2011
Odpowiedź: -1,76 %

18. Pytanie: Czy określona w rozdziale II ust. 4 lit 4) stawka WIBOR 1M ma obowiązywać od 1-go dnia następnego miesiąca?
Odpowiedź: tak

19. Pytanie: Czy Zamawiający zaakceptuje do wyliczania odsetek kalendarz rzeczywisty tj. taki, w którym rok i miesiąc maja zawsze rzeczywistą liczbę dni?
Odpowiedź: tak

20. Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu przetargu do dnia 30.11.2012r.?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.

21. Pytanie: Czy Zamawiający przewiduje zmianę zawartej umowy w stosunku do treści oferty, którą otrzyma od Banku, jeżeli tak to w jakim zakresie i z jakich powodów? Nie przewidzenie zmian w powyższym zakresie bądź przewidzenie ich zbyt lakoniczne co do powodów zmian będzie mogło uniemożliwić Bankowi dokonanie istotnych zmian w umowie w trakcie jej realizacji.
Odpowiedź: Możliwości zmiany postanowień zawartej umowy określone są w dziale XIV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

22. Pytanie: Jaka część kredytu zostanie przeznaczona na finansowanie deficytu a jaka na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań?
Odpowiedź: na finansowanie deficytu - 775.292 ZŁ, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań -1.424.708 ZŁ.

23. Pytanie: prosimy o wypełnienie wykazu zaangażowań klienta.
Odpowiedź: Zamawiający załącza żądany wykaz.

24. Uprzejmie prosimy o załączenie następujących dokumentów:
1. Wykaz jednostek powiązanych organizacyjnie z JST z podaniem ich nr Regon i NIP.
Odpowiedź: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu: NIP 849-13-73-268, REGON 790 316 961. Pozostałe jednostki organizacyjne powiatu umieszczone są na stronie internetowej www.bip.powiat.pisz.pl .
2. Zaświadczenie o nadaniu nr REGON
3. Sprawozdania RB-Z, RB-N, RB-27S (szczegółowe), RB-28S (szczegółowe) za 2011r., II kwartał 2012 i III kwartał 2012
4. Pełne sprawozdanie finansowe szpitala (minimum bilans i rachunek wyników) za rok 2011 i sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty kwartał roku bieżącego.
5. Dokument wyboru Skarbnika
Odpowiedź: Zamawiający załącza dokumenty wymienione w punktach 2-5.


Dokumenty wymienione w odpowiedzi Zamawiającego można pobrać w formacie zip
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 21 lis 2012 10:14
Data opublikowania: środa, 21 lis 2012 11:50
Data przejścia do archiwum: środa, 28 lis 2012 09:05
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 1118 razy