BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

: usługa bankowa związana z udzieleniem przez bank długoterminowego kredytu w kwocie 2.200.000 zł (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy zł 00/100).
Powiat Piski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą „usługa bankowa związana z udzieleniem przez bank długoterminowego kredytu w kwocie 2.200.000 zł (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy zł 00/100)”, zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

Oferty należy składać od poniedziałku do piątku 730 do 1530 nie później niż do 26 listopada 2012r. do godz. 10:00 w biurze obsługi klientów Starostwa Powiatowego w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1, pok. 1.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest w pliku do pobrania (format pdf)
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 16 lis 2012 08:35
Data opublikowania: piątek, 16 lis 2012 08:53
Data przejścia do archiwum: środa, 28 lis 2012 09:05
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 948 razy