BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ogłoszenie o przetargu na termomodernizacje

dot. przetargu o wartosci powyzej 60000 Euro
Nowa strona 1

Pisz, dnia 22 kwietnia 2004r 

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości powyżej 60.000 EURO

 
I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO

ZAMAWIAJĄCY:    Zarząd Powiatu w Piszu
ADRES: 12-200 Pisz, Pl.Daszyńskiego 7
E-MAIL:    starosta.npi@powiatypolskie.pl
TELEFON/FAX:     (0-87) 423 35 05,

Ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177)

 

II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PISZU (budynek szkoły+łącznik+sala gimnastyczna):

  1. Docieplenie ścian zewnętrznych budynków dydaktycznych oraz sali gimnastycznej wraz z łącznikiem.
  2. Docieplenie  stropodachów wentylowanych budynków dydaktycznych poprzez wtłoczenie materiału izolacyjnego.
  3. Docieplenie stropodachu sali gimnastycznej poprzez ułożenie płyt z twardej wełny mineralnej.
  4. Wymiana pokrycia dachów części dydaktycznej i Sali gimnastycznej – ułożenie dwukrotne papy termozgrzewalnej.
  5. Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej z drewnianej na aluminiową i stalową.
  6. Wymiana stolarki okiennej z drewnianej na PCV.
  7. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania – montaż automatyki, regulacja hydrauliczna instalacji, płukanie, hermetyzacja.

III.
     1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
oraz wszelkie informacje dotyczące zamówienia można uzyskać u p. Doroty Dardy, ul. Warszawska 5, tel. 0- 87, 424 11 42 oraz u p. Magdaleny Waszkiewicz Pl. Daszyńskiego 7, tel. 0-87, 423 35 05  oraz pobrać ze strony www.bip.powiat.pisz.pl
       2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
       3. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

IV. Termin wykonania zamówienia - 2 miesiące od dnia podpisania umowy, nie dłużej niż do 30 września 2004r.

V.    W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:
-  spełniają warunki z art. 22 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
- nie są wykluczeni na podstawie art. 24 ww Ustawy,
- spełnią wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a w szczególności wniosą wadium w kwocie 3.500 zł ( słownie złotych: trzy tysiące pięćset ), w terminie i formach wskazanych w Specyfikacji.

VI. Kryterium oceny ofert: cena 100% za wykonanie zamówienia.

VII.  

1. Oferty należy składać do dnia 07 czerwca 2004r. do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego, pok. Nr 17.
2.
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07 czerwca 2004r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 21.

VIII.  Termin związania ofertą – 60 dni, od ostatecznego terminu składania ofert.

IX.  Ogłoszenie zostało skierowane do druku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 59 z dnia 21.04.2004r. pod pozycją 19469.   

 

UWAGA !!!

PROSIMY O PRZESYŁANIE INFORMACJI O: nazwie, adresie oraz danych teleadresowych firmy( wraz z adresem poczty e-mail) przy pobraniu specyfikacji wraz z załącznikami – na adres: dorota.darda@powiat.pisz.pl

INFORMACJA TA JEST WYMAGANA DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM w celu udzielenia ewentualnych wyjaśnień dotyczących specyfikacji ( zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych –Dz.U. Nr 19 z 2004r., poz. 177)

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 27 kwi 2004 13:07
Data opublikowania: wtorek, 27 kwi 2004 13:08
Data edycji: piątek, 7 maj 2004 00:00
Data przejścia do archiwum: środa, 9 cze 2004 08:52
Opublikował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Zaakceptował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Artykuł był czytany: 1756 razy
Ilość edycji: 2