BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze oferty

DOTYCZY: POSTĘPOWANIA OR.272.1.7.2012 – PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN. „BUDOWA KOTŁOWNI Z UWZGLĘDNIENIEM ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ LEŚNYCH W RUCIANEM NIDZIE”, ZGODNIE Z PROJEKTAMI BUDOWLANYMI I SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ORAZ PRZEDMIARAMI ROBÓT POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ STANOWIĄCYMI ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
Zarząd Powiatu w Piszu informuje, iż w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest „„Budowa kotłowni z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w Zespole Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie” do realizacji przedmiotu zamówienia wybrany został wykonawca:

Konsorcjum:
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „PRESS” S. A.
16-400 Suwałki, ul. Piaskowa 7
i
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „INWEST” L. Kaczmarczyk spółka jawna
39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 19


Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia ww. Wykonawcę, gdyż wykazał on, że spełnia warunki udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskał najwyższą łączną ilość punktów.

Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty, o przyznanej poszczególnym ofertom punktacji oraz o wykonawcach wykluczonych z postępowania i ofertach odrzuconych znajduje się w pliku do pobrania (plik w formacie pdf).
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 18 paź 2012 11:34
Data opublikowania: czwartek, 18 paź 2012 11:41
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 lis 2012 11:03
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 983 razy