BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu ul. Piaskowa 2, 12-200 Pisz Tel. (87) 424 11 38 Fax (87) 424 11 39 e-mail: pcpr@powiat.pisz.pl
1. Przedmiot naboru:
1. Stanowisko: pracownik socjalny.
2.Miejsce wykonywania pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu.
3.Podstawa zatrudnienia: pełny etat.
3. Wymagania niezbędne:
1. posiadanie obywatelstwa polskiego;
2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego;
3. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, w szczególności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządowi,
4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicznych,
5. posiadanie nieposzlakowanej opinii,
6. wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz.U. z 2009r, Nr 175, poz.1362 z późn.zm.) ,,
7. wymagana wiedza specjalistyczna:
- znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej,
- znajomość ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011, Nr 149 poz. 887 ze zm.);
- znajomość ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005, Nr 180, poz. 1493 ze zm.);
- znajomość ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000, Nr 98, poz.1071 ze zm.);
- Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
- ustawy o ochronie danych osobowych,
- zagadnień z zakresu samorządu terytorialnego, innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego,
- umiejętność interpretacji przepisów prawnych związanych z pomocą społeczną,
8. Znajomość założeń Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
9. Doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną
10. Doświadczenie w pracy w realizacji projektów POKL
11. Biegła znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, środowisko Windows), znajomość obsługi programów komputerowych w zakresie pomocy społecznej,
3. Wymagania dodatkowe:
1.Preferowane doświadczenie zawodowe związane z wykonywaniem zadań pracownika socjalnego.
2. Dobra znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office i Open Office oraz Internetu.
3. Umiejętność pracy w zespole.
4.Wysokie umiejętności komunikacyjne.
5.Odporność na stres.
6.Obowiązkowość,
7.Prawo jazdy kat. B.
8. Dokładność, staranność, rzetelność w wykonywaniu obowiązków,
9. Dyspozycyjność,
10. Umiejętność sporządzania opinii,
11. Umiejętność zachowania pełnej dyskrecji,
12. Umiejętność interpretowania przepisów,
13. Duża motywacja do pracy,
14. Wysoki poziom zdolności interpersonalnych.

4. Wymagane dokumenty:
1. życiorys (CV),
2. list motywacyjny,
3. kserokopia dowodu osobistego,
4. kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje, w tym zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
5. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających poprzednie zatrudnienie (w przypadku wcześniejszego zatrudnienia),
6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw obywatelskich,
7. oświadczenie o niekaralności.
5. Termin i miejsce składania dokumentów
Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie osobiście w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu pokój nr 5, w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem do korespondencji z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego” do dnia 21 września 2012 r. do godziny 12:00.


6. Rekrutacja
Rekrutacja na wyżej wymienione stanowisko będzie prowadzona dwustopniowo. Pierwszy etap obejmuje weryfikację dokumentów aplikacyjnych pod względem wymagań formalnych. W ramach etapu drugiego zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymogi zgodnie z ogłoszeniem o naborze na w/w stanowisko.

7. Uwagi
Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej umieszczona zostanie również na stronie internetowej BIP Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu. Brak odpowiedzi ze strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu na zgłoszoną ofertę, a także nie zgłoszenie się kandydata do drugiego etapu naboru w wyznaczonym czasie jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem kandydata. Informacja o wynikach postępowania w sprawie zatrudnienia ogłoszona będzie na stronie internetowej BIP Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu oraz na tablicy informacyjnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu.

Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Po podjęciu zatrudnienia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu wybrany kandydat ma obowiązek przedłożyć aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.
Wymagany dokument aplikacyjne - CV powinien być opatrzony klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101. poz. 926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008r. Nr 223, poz. 1458)”.
Data powstania: środa, 12 wrz 2012 12:03
Data opublikowania: środa, 12 wrz 2012 12:05
Data przejścia do archiwum: sobota, 5 sty 2013 10:26
Opublikował(a): Magdalena Kleczkowska
Zaakceptował(a): Magdalena Kleczkowska
Artykuł był czytany: 1661 razy