BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie do treści SIWZ

DOTYCZY: POSTĘPOWANIA OR.272.1.5.2012 – PRZETARG NIEOGRANICZONY „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PAWILONU PEDIATRYCZNO-POŁOŻNICZEGO WRAZ Z BUDYNKIEM ADMINISTRACYJNYM W SP ZOZ – SZPITAL POWIATOWY W PISZU”
Zarząd Powiatu w Piszu informuje, że w dniu 2 sierpnia 2012 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści SIWZ w postępowaniu dot. termomodernizacji budynku pawilonu pediatryczno-położniczego wraz z budynkiem administracyjnym w SP ZOZ – Szpital Powiatowy w Piszu, o następującej treści:

Pytanie:
W związku z zamiarem przystąpienia do przetargu pn. Termomodernizacja budynku pawilonu pediatryczno-położniczego wraz z budynkiem administracyjnym w SP ZOZ - Szpital Powiatowy w Piszu, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisu punktu IV.3.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Czy za spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna kompleksową realizację nowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym zakres robót związanych z ociepleniem i wykończeniem elewacji, dociepleniem poddaszy, pracami instalacyjnymi i wykończeniowymi przekracza kwotę 1 600 00 zł brutto?

Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający uzna taką robotę budowlaną za wystarczającą do potwierdzenia warunku wiedzy i doświadczenia, pod warunkiem, że do wykazu robót [załącznik nr 7 do SIWZ] zostaną załączone dokumenty potwierdzające jej należyte wykonanie, a z dokumentów tych będzie wynikać, że w zakres robót wchodziły prace związane z termomodernizacją budynku na kwotę co najmniej 1 600 000 złotych brutto.

Starosta Powiatu Pisz
mgr Andrzej Nowicki
Data powstania: poniedziałek, 6 sie 2012 13:39
Data opublikowania: poniedziałek, 6 sie 2012 13:46
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 sie 2012 08:17
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 853 razy