BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie do treści SIWZ

DOTYCZY: POSTĘPOWANIA OR.272.1.5.2012 – PRZETARG NIEOGRANICZONY „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PAWILONU PEDIATRYCZNO-POŁOŻNICZEGO WRAZ Z BUDYNKIEM ADMINISTRACYJNYM W SP ZOZ – SZPITAL POWIATOWY W PISZU”
Zarząd Powiatu w Piszu informuje, że w dniu 1 sierpnia 2012 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści SIWZ w postępowaniu dot. termomodernizacji budynku pawilonu pediatryczno-położniczego wraz z budynkiem administracyjnym w SP ZOZ – Szpital Powiatowy w Piszu, o następującej treści:

Pytanie:
Warunki udziału w punkcie IV.3.1 SIWZ określają, aby Wykonawca wykazał się wykonaniem co najmniej jednej roboty budowlanej o wartości nie mniejszej niż 1.600.000 brutto, polegającej na wykonaniu termomodernizacji obiektu budowlanego wraz z robotami towarzyszącymi.
Nasza firma wykonywała wiele robót termomodernizacyjnych na kwotę ogólną dużo wyższą od wartości określonej w SIWZ, lecz nie wykonała jednorazowo roboty na taką kwotę.
Czy wystarczającym doświadczeniem będzie wykazanie się dwiema robotami termomodernizacyjnymi na kwotę wspólną nie mniejszą niż 1.600.000?


Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający w punkcie IV.3.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określił, iż na potwierdzenie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 1 600 000 złotych brutto, polegającą na wykonaniu termomodernizacji obiektu budowlanego wraz z robotami towarzyszącymi.
W związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza możliwości potwierdzania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia poprzez sumowanie kwot robót budowlanych wykonanych przez Wykonawcę.WICESTAROSTA
Powiatu Pisz
/-/
mgr inż. Marek Wysocki

Data powstania: czwartek, 2 sie 2012 13:26
Data opublikowania: czwartek, 2 sie 2012 13:35
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 sie 2012 08:17
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 1004 razy