BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór na stanowisko ANIMATOR MŁODZIEŻOWY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu w związku z realizacją projektu systemowego „Droga do samodzielności w Powiecie Piskim” w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013 , poszukuje osoby na stanowisko: ANIMATOR MŁODZIEŻOWY
Ilość stanowisk: 1
Okres zatrudnienia: Umowa zlecenie
Miejsce wykonywania pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu, ul. Piaskowa 2, 12-200 Pisz
Informacje dodatkowe: stanowisko finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013

Wymagania niezbędne:

- posiadanie obywatelstwa polskiego
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
Wykształcenie:
- Wykształcenie wyższe lub wyższe zawodowe, preferowane pedagogiczne

Wymagania dodatkowe:

- doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą
- umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą
- kreatywność
- dyspozycyjność
- rzetelność w wykonywaniu obowiązków.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
- prowadzenie spotkań i zajęć z grupą młodzieży(8 osób)- 1 raz w tygodniu przez trzy miesiące(12 spotkań)
-integracja grupy
-organizacja czasu wolnego
- motywowanie do aktywnego uczestnictwa w projekcie
- opieka nad młodzieżą podczas 3-dniowego wyjazdu

Wymagane dokumenty:

• Życiorys zawodowy(CV)
• List motywacyjny
• Kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie
• Kserokopie zaświadczeń o ukończonych dodatkowych kursach, szkoleniach (jeśli kandydat jest w ich posiadaniu)
• Referencje lub opinie z poprzednich miejsc pracy (jeśli kandydat jest w ich posiadaniu)
• Oświadczenie kandydata o niekaralności, pełni praw publicznych, pełnej zdolności do czynności prawnych.

Wymagane dokumenty należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Piaskowa 2, 12-200 Pisz, w terminie do dnia 8 lipca 2012r. do godziny 15.00(10 dni od ogłoszenia w BIP) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na animatora młodzieży”.
Dokumenty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Odpowiemy tylko na wybrane oferty.
Wymagane dokumenty aplikacyjne(list motywacyjny, CV) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2008r. Nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)”

p.o. Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu
Magdalena Kleczkowska
Data powstania: piątek, 29 cze 2012 12:34
Data opublikowania: piątek, 29 cze 2012 12:37
Data przejścia do archiwum: sobota, 5 sty 2013 10:26
Opublikował(a): Magdalena Kleczkowska
Zaakceptował(a): Magdalena Kleczkowska
Artykuł był czytany: 1618 razy