BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór na stanowisko DORADCY DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu w związku z realizacją projektu systemowego „Droga do samodzielności w Powiecie Piskim” w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 DORADCY DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Ilość stanowisk: 1
Wymiar etatu: 1
Okres zatrudnienia: Umowa na czas określony
Miejsce wykonywania pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu, ul. Piaskowa 2, 12-200 Pisz
Informacje dodatkowe: stanowisko finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013

Wymagania niezbędne:

- posiadanie obywatelstwa polskiego
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
Wykształcenie:
- wyższe lub wyższe zawodowe na kierunkach: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, prawo, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub wykształcenie wymagane dla pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niniejszych warunków:
• Posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
• Ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna
• Do dnia 31.12.2013r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie
- Doświadczenie w pracy z niepełnosprawnymi
- Wiedza z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej
- Znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
- Znajomość założeń Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013.

Wymagania dodatkowe:

- umiejętność pracy z zespole, komunikatywność, kreatywność
- znajomość obsługi komputera
- dyspozycyjność
- umiejętność radzenia sobie ze stresem.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
• Wspieranie osób niepełnosprawnych w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej
• Prowadzenie Klubu Samopomocy dla osób niepełnosprawnych
• Tworzenie indywidualnych programów aktywizacji osób niepełnosprawnych
• Diagnoza potrzeb osób niepełnosprawnych
• Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Piszu
• Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,
• Współpraca z Warsztatami Terapii Zajęciowej, środowiskowymi domami samopomocy, ośrodkami pomocy społecznej, pracodawcami i innymi instytucjami, które wspierają osoby niepełnosprawne,
• Inicjowanie lokalnego partnerstwa na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych
• Prowadzenie dokumentacji w zakresie realizowanych zadań
• Współpraca z pracodawcami z zakresu zatrudniania osób niepełnosprawnych
• Opieka nad osobami niepełnosprawnymi podczas turnusu rehabilitacyjnego
• Rekrutacja osób do projektu na 2013r.

Wymagane dokumenty:

• Życiorys zawodowy(CV)
• List motywacyjny
• Kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie
• Kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych ,miejsc zatrudnienia
• Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach (jeśli kandydat jest w ich posiadaniu)
• Referencje lub opinie z poprzednich miejsc pracy(jeśli kandydat jest w ich posiadaniu)
• Oświadczenie kandydata o niekaralności, pełni praw publicznych, pełnej zdolności do czynności prawnych.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Piaskowa 2, 12-200 Pisz, w terminie do dnia 8 lipca 2012r. do godziny 15.00(10 dni od ogłoszenia w BIP) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na doradcę do spraw osób niepełnosprawnych”.

Informacja o zakwalifikowaniu się kandydatów po wstępnej selekcji do kolejnego etapu, tj. rozmowy kwalifikacyjnej wraz ze wskazaniem terminu i miejsca zostanie kandydatom przekazana telefonicznie. Dokumenty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu oraz na tablicy ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Piszu.
Po podjęciu zatrudnienia w PCPR w Piszu kandydat ma obowiązek przedłożyć aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.
Wymagane dokumenty aplikacyjne(list motywacyjny, CV) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2008r. Nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)”

p.o. Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu
Magdalena Kleczkowska
Data powstania: piątek, 29 cze 2012 12:25
Data opublikowania: piątek, 29 cze 2012 12:31
Data przejścia do archiwum: sobota, 5 sty 2013 10:27
Opublikował(a): Magdalena Kleczkowska
Zaakceptował(a): Magdalena Kleczkowska
Artykuł był czytany: 1623 razy