BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

PFRON – Zespół Do Spraw Rehabilitacji

Podinspektor Olga Bałdyga tel: 87 424-11-39

 

  • INFORMACJE OGÓLNE
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.
Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym.
Rehabilitacja społeczna realizowana jest przede wszystkim przez:
1) wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej;
2) wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych;
3) likwidację barier, w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji;
4) kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi.

  • TURNUS REHABILITACYJNYTurnus rehabilitacyjny jest podstawową formą aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
Zgodnie z ustawą turnus jest zorganizowaną formą aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.
O dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności albo równoważne oraz osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do lat 24 uczące się i niepracujące.
Czas trwania turnusów wynosi co najmniej 14 dni. Turnusy organizuje się wyłącznie na terenie kraju, w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników, w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej.
Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenia o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności.
Turnusy rehabilitacyjne dofinansowują powiatowe centra pomocy rodzinie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie, składa osobiście, drogą pocztową lub za pośrednictwem opiekuna wniosek o dofinansowanie w PCPR właściwym dla miejsca zamieszkania.
Wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej może złożyć przedstawiciel ustawowy, prawny opiekun ustanowiony postanowieniem Sądu lub pełnomocnik ustanowiony notarialnie.
Do wniosku należy załączyć:
1) kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności albo równoważne - oryginał do wglądu,
2) zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki - w przypadku osoby niepełnosprawnej w wieku 16 - 24 lat uczącej się i niepracującej,
3) wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, o skierowanie na turnus rehabilitacyjny,
4) kopię dokumentów potwierdzających prawo występowania w imieniu osoby niepełnosprawnej (np. opiekun prawny, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy) - oryginał do wglądu,
5) kopię dowodu osobistego – oryginał do wglądu.
Z PCPR-u należy wziąć do wypełnienia druk: "Wniosek o przyznanie dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym" ..
UWAGA: O dofinansowanie turnusu może ubiegać się osoba niepełnosprawna jeśli jej średni miesięczny dochód (lub dochód w przeliczeniu na członka rodziny) nie przekracza kwoty:
- 65% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - w przypadku osoby samotnej,
- 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na członka rodziny - w przypadku zamieszkiwania niepełnosprawnego z rodziną we wspólnym gospodarstwie domowym.
Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 ze zm.).
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007r. Nr 230, poz. 1694).

  • ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE
Przedmioty ortopedyczne to sprzęty niezbędne osobie niepełnosprawnej w przypadku trwałej niepełnosprawności, w okresie choroby lub usprawnienia leczniczego (są nimi np. protezy, kule, wózki i inne).
Środki pomocnicze to takie środki, które ułatwiają w znacznym stopniu, bądź umożliwiają, funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w środowisku społecznym (są nimi np. pomoce optyczne dla niedowidzących, aparaty słuchowe, cewniki, pieluchomajtki, itp.).
Procedura ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.
Osoby niepełnosprawne, które otrzymają zlecenie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na określony przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy, a cena ich jest wyższa od limitu określonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, mogą zwrócić się o dofinansowanie do właściwego dla ich miejsca zamieszkania powiatowego centrum pomocy rodzinie (PCPR).
O dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne nie przekraczające kryterium dochodowego i posiadające odpowiedni dokument potwierdzający niepełnosprawność.
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, jeżeli przeciętny miesięczny dochów, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczonym za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
- 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
Wysokość dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:
a) do 100% kosztów udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny, jeżeli taki udział jest wymagany,
b) do 150% kwoty limitu na dany sprzęt, jaki został wyznaczony przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.
Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie składa osobiście, drogą pocztową lub za pośrednictwem opiekuna, wniosek o dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.
Wniosek w imieniu osoby niepełnoletniej może złożyć przedstawiciel ustawowy, prawny opieku ustanowiony postanowieniem Sądu lub pełnomocnik ustanowiony notarialnie.

Do wniosku należy załączyć:

1. Kopia orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność - orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
o grupie inwalidzkiej, o niepełnosprawności osób do 16 roku życia lub kopię orzeczenia o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem
1 stycznia 1998 r. (oryginał do wglądu).
2. a) faktura określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz
z potwierdzoną za zgodność z oryginałem, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, albo
b) kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji.
3. Kopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu).
4. Inne dokumenty wymagane przez PCPR.

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 ze zm.).
• Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.).
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2002r. Nr 96, poz. 861 ze zm.).
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 1009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze (Dz. U. z 2009r. Nr 139, poz. 1141 ze zm.).

  • ZAOPATRZENIE W SPRZĘT REHABILITACYJNY
Przy dofinansowaniu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny należy mieć na uwadze, że chodzi o sprzęt wspomagający proces rehabilitacji w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: "Rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób , możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej".

O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się:

1) osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli:
a) przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
– 50 % przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem”, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
– 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,
b) zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.
Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi 60% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehahabilitacyjny składa wniosek osobiście, drogą pocztową lub za pośrednictwem opiekuna.
Wniosek w imieniu osoby niepełnoletniej może złożyć przedstawiciel ustawowy, prawny opiekun ustanowiony postanowieniem Sądu lub pełnomocnik ustanowiony notarialnie.
Do wniosku należy załączyć:
1. Kopia orzeczenia lub kopia wypisu z treści orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o całkowitej albo częściowej niezdolności do pracy, orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, o grupie inwalidzkiej, o niepełnosprawności osób do 16 roku życia, orzeczenia o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed 01.01.1998 r.
2. Aktualne zaświadczenia lekarskie, zawierające informacje o rodzaju niepełnosprawności, jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu.
3.Potwierdzenie, że wnioskowany sprzęt rehabilitacyjny jest konieczny ze względu na rodzaj niepełnosprawności – załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie.
4.Kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkiwania.
5.Udokumentowanie posiadania środków na pokrycie kosztów zadania w wysokości nieobjętej dofinansowaniem.
6. Potwierdzenie kosztu przedmiotów, urządzeń i prac, o których dofinansowanie ubiega się Wnioskodawca – dwie oferty cenowe/ faktury pro forma.
7. Inne dokumenty wymagane przez PCPR w Piszu.
Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.
Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 ze zm.).
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2002r. Nr 96, poz. 861 ze zm.).

  • LIKWIDACJA BARIER ARHITEKTONICZNYCH
Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienie występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.
Likwidacja barier architektonicznych polega na modernizacji lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby niepełnosprawnej posiadającej aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.
Osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują, mogą starać się o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych ze środków PFRON, jeżeli ich realizacji umozliwi lub w znacznym stopniu ułatwi wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli Wnioskodawca ma zaległości wobec Funduszu lub był w ciągu trzech lat przed dniem złożenia wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy.
Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.
Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
Minimalny udział Wnioskodawcy wynosi do 20% kosztów przedsięwzięcia.
Koszty przedsięwzięcia stanowiące podstawę wyliczenia wysokości dofinansowania określa przedłożony przez Wnioskodawcę kosztorys przedwstępny.
Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie składa wniosek osobiście, drogą pocztową lub za pośrednictwem opiekuna.
Do wniosku o dofinansowanie ze środkow Funduszu likwidacji barier architektonicznych osoba niepełnosprawna musi dołączyć:
1. Kopię orzeczenia, o którym mowa w art. 1 lub 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz., 776 z poźn. zm.), a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, kopie orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r.,
2. Aktualne zaświadczenie lekarskie, wypełnione przez lekarza zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności i potwierdzające potrzebę realizacji zadania (załącznik nr 1),
3. Udokumentowana podstawa prawna zamieszkiwania w lokalu,
w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych – kopia dowodu osobistego.
4. Kosztorys rzeczowo – finansowy realizacji zadania sporządzony przez osobę/firmę posiadająca uprawnienia budowlane wraz z projektem, szkicem budowlanym.
5. Zgoda właściciela budynku mieszkalnego lub lokalu, jeżeli taka zgoda jest wymagana
6. Pozwolenie na budowę/zgłoszenie w odpowiednim wydziale budownictwa na prace związane z likwidacją barier architektonicznych
7. Pełnomocnictwo
8. Aktualny wyciąg z Księgi Wieczystej, umowa najmu, akt notarialny
10. Inne dokumenty wymagane przez PCPR.
Wybór kosztorysanta oraz wszelkie koszta z tym związane należą do Wnioskodawcy.
Wybór wykonawcy należy do Wnioskodawcy.
PCPR nie prowadzi rejestru, nie poleca i nie wskazuje realizatorów/wykonawców.

Zasady oraz warunki realizacji i rozliczenia likwidacji bariery architektonicznej określa umowa.
Rozliczenie umowy zgodnie z warunkami zawartej umowy stanowi podstawę do dokonania zapłaty za likwidację bariery architektonicznej przez PCPR.
Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 ze zm.).
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2002r. Nr 96, poz. 861 ze zm.).

  • LIKWIDACJA BARIER TECHNICZNYCH
Bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania, odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności przedmiotów lub urządzeń.
Likwidacja barier technicznych to umożliwienie lub ułatwienie w korzystaniu z przestrzeni życiowej człowieka polegająca na odpowiednim przystosowaniu urządzeń technicznych.
Likwidacja tej bariery powinna ponadto powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie.
O dofinansowanie likwidacji barier technicznych ze środków PFRON może ubiegać się osoba niepełnosprawna, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi tej osobie wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.
Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli Wnioskodawca ma zaległości wobec Funduszu lub był w ciągu trzech lat przed dniem złożenia wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy.
Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych nie przysługuje Wnioskodawcy, który w ciągu trzech lat przed dniem złożenia wniosku uzyskał na to zadanie dofinansowanie ze środków PFRON.
Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu
Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
Koszty przedsięwzięcia stanowiące podstawę wyliczenia wysokości dofinansowania określają przedłożone w zależności od potrzeb - oferta cenowa lub faktura pro forma.
Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie składa wniosek osobiście, drogą pocztową lub za pośrednictwem opiekuna.
Do wniosku o dofinansowanie ze środkow Funduszu likwidacji barier technicznych osoba niepełnosprawna musi załączyć:
1. Kopia orzeczenia lub kopia wypisu z treści orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o całkowitej albo częściowej niezdolności do pracy, orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, o grupie inwalidzkiej, o niepełnosprawności osób do 16 roku życia, orzeczenia o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed 01.01.1998 r.
2. Aktualne zaświadczenia lekarskie, zawierające informacje o rodzaju niepełnosprawności, jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu.
3. Potwierdzenie, że wnioskowany sprzęt, urządzenie jest konieczny ze względu na rodzaj niepełnosprawności Wnioskodawcy – zaświadczenie lekarskie stanowiące załącznik nr 1 do wniosku.
4. Kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego stałe zamieszkiwanie w miejscu likwidacji barier.
5. Udokumentowanie posiadania środków na pokrycie kosztów zadania w wysokości nieobjętej dofinansowaniem.
6. Potwierdzenie kosztu przedmiotów, urządzeń, o których dofinansowanie ubiega się Wnioskodawca – co najmniej dwie oferty cenowe.
7. Inne dokumenty wymagane przez PCPR w Piszu.
Wybór realizatora bariery należy do Wnioskodawcy.
PCPR nie prowadzi rejestru, nie poleca i nie wskazuje realizatorów/wykonawców.
Zasady oraz warunki realizacji i rozliczenia likwidacji bariery technicznej określa umowa.
Rozliczenie umowy zgodnie z warunkami zawartej umowy stanowi podstawę do dokonania zapłaty za likwidację bariery technicznej przez PCPR.
Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 ze zm.).
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2002r. Nr 96, poz. 861 ze zm.).

  • LIKWIDACJA BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘBariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.
O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się ze środków PFRON mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.
Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli Wnioskodawca ma zaległości wobec Funduszu lub był w ciągu trzech lat przed dniem złożenia wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy.
Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się nie przysługuje Wnioskodawcy, który w ciągu trzech lat przed dniem złożenia wniosku uzyskał na to zadanie dofinansowanie ze środków PFRON.
Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.
Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
.
Koszty przedsięwzięcia stanowiące podstawę wyliczenia wysokości dofinansowania określają przedłożone w zależności od potrzeb - oferta cenowa lub faktura pro forma.
Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie składa wniosek osobiście, drogą pocztową lub za pośrednictwem opiekuna.
Do wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu likwidacji barier w komunikowaniu się osoba niepełnosprawna musi załączyć:
1. Kopia orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność - orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności, o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, o niezdolności do
samodzielnej egzystencji, o grupie inwalidzkiej, o niepełnosprawności osób do 16 roku życia
lub kopię orzeczenia o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym
wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r. (oryginał do wglądu).
2. Kopia dowodu osobistego.
3. Zaświadczenie lekarskie zawierające informację o stanie zdrowia Wnioskodawcy, wydane nie później niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku – załącznik nr 1 do wniosku.
4. Postanowienie dotyczące pełnomocnictwa w przypadku ustanowienia opiekuna prawnego lub pełnomocnika Wnioskodawcy, oryginał do wglądu.
5. Dwie oferty cenowe na przedmiot wniosku (oferta zawiera co najmniej opis przedmiotu, pieczątkę wystawcy, podpis osoby wystawiającej oraz datę ważności oferty).
6. Inne wymagane przez PCPR dokumenty.
Wybór realizatora bariery należy do Wnioskodawcy.
PCPR nie prowadzi rejestru, nie poleca i nie wskazuje realizatorów/wykonawców.
Zasady oraz warunki realizacji i rozliczenia likwidacji bariery w komunikowaniu się określa umowa.
Rozliczenie umowy zgodnie z warunkami zawartej umowy stanowi podstawę do dokonania zapłaty za likwidację bariery w komunikowaniu się przez PCPR.
Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 ze zm.).
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2002r. Nr 96, poz. 861 ze zm.).

 

Data powstania: czwartek, 29 mar 2012 10:22
Data opublikowania: czwartek, 29 mar 2012 10:41
Data edycji: piątek, 29 gru 2023 10:16
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 gru 2023 13:41
Opublikował(a): Magdalena Kleczkowska
Zaakceptował(a): Magdalena Kleczkowska
Artykuł był czytany: 4376 razy
Ilość edycji: 1