BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Rekrutacja do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego w Piszu na rok szkolny 2012/2013

Podstawa prawna:

1. Na podstawie § 23 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26 poz. 232)
2. Zarządzenie Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, terminów składania dokumentów, oraz przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2012/2013

Ustala się następujące terminy i zasady rekrutacji do klasy pierwszej I Liceum Ogólnokształcącego w Piszu:

§ 1

O przyjęcie do klasy pierwszej I Liceum Ogólnokształcącego w Piszu mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.

§ 2

Terminy rekrutacji i składania dokumentów do I Liceum Ogólnokształcącego w Piszu:
• Składanie podań o przyjęcie do klasy pierwszej, bez świadectw ukończenia gimnazjum oraz bez zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego odbywać się będzie – od 2 kwietnia do 22 czerwca 2012 r.
• Kandydat składa dokumenty: świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego – do 3 lipca 2012 r. do godz. 14.00
• Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły, wywieszenie list, podanie informacji o wolnych miejscach – 4 lipca 2012 r.
• Ostateczny termin potwierdzenia woli uczęszczania do naszej szkoły i dostarczenie oryginałów świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego – do 5 lipca 2012 r.
• Rekrutacja uzupełniająca – od 6 lipca do 8 lipca 2012 r.

§ 3

Ustala się następujące zasady przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, wyniku egzaminu gimnazjalnego oraz sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkoły:

1. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, a także za wyniki w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz inne osiągnięcia kandydatów wynosi 200 punktów, w tym:
1) liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum - 100 punktów
2) liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech zajęć edukacyjnych – języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum – 100 punktów.
2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu) wyrażone w skali procentowej dla zadań z 5 zakresów:
1) języka polskiego
2) historii i wiedzy o społeczeństwie
3) matematyki
4) przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii
5) języka obcego nowożytnego poziom podstawowy przeliczane są na punkty.

Obowiązuje zasada, że z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów, czyli jeden procent w każdym zakresie odpowiada wartości 0,2 punktu.

3. Punktację za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oblicza się według zasady, że za każdą z ocen wymienionych w pkt. 1 przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą tej ocenie wyrażonej w skali liczbowej (od 2 do 6) pomnożoną przez liczbę „3” (przykład: ocena dostateczna 3 x 3 = 9).
4. Za szczególne osiągnięcia uczeń może otrzymać maksymalnie 28 punktów, w tym: 1) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 8 punktów
2) uzyskanie tytułu finalisty/finalistów wojewódzkiego konkursu przedmiotowego organizowanego przez kuratora oświaty – 12 punktów
3) osiągnięcia, które są szczególnymi osiągnięciami i zostały wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, w tym wolontariat (punktacja zgodnie z zapisem w statucie szkoły) - maksymalnie 8 punktów.
5. O przyjęciu ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej decyduje liczba punktów uzyskanych za oceny z: języka polskiego; języka obcego; matematyki; historii; liczba punktów za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz liczba punktów uzyskanych przez ucznia z egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

§ 4

Wymagane dokumenty kandydata do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego:
• podanie o przyjęcie do szkoły (wzór dostępny w sekretariacie ZSO w Piszu lub na stronie internetowej szkoły (www.zso.pisz.pl)
• dwie fotografie z imieniem i nazwiskiem na odwrocie
• zaświadczenie laureata konkursów przedmiotowych
• świadectwo ukończenia gimnazjum
• zaświadczenie z egzaminu gimnazjalnego
• inne dokumenty mówiące o przeciwwskazaniach lekarskich lub osiągnięciach ucznia.

Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna sporządza listy przyjętych do klas pierwszych. O kolejności na liście decyduje suma wszystkich punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym do danego typu klasy.

§ 5

W liceum dokonuje się naboru do czterech spośród sześciu zaproponowanych klas:

Przedmioty w zakresie rozszerzonym Rozszerzenia uzupełniające Języki obce Forma i cykl kształcenia Ilość miejsc
Język polski, historia i WOS Przyroda, ekonomia w praktyce angielski, niemiecki, rosyjski 3 lata w systemie dziennym 32
Biologia, chemia i fizyka Historia i społeczeństwo, ekonomia w praktyce angielski, niemiecki, rosyjski 3 lata w systemie dziennym 32
Język angielski, geografia i WOS Historia i społeczeństwo, ekonomia w praktyce angielski, niemiecki, rosyjski 3 lata w systemie dziennym 32
Matematyka, informatyka i fizyka Historia i społeczeństwo, ekonomia w praktyce angielski, niemiecki, rosyjski 3 lata w systemie dziennym 32
Język polski, język angielski i historia Przyroda, ekonomia w praktyce angielski, niemiecki, rosyjski 3 lata w systemie dziennym 32
Matematyka, geografia i WOS Przyroda, ekonomia w praktyce angielski, niemiecki, rosyjski 3 lata w systemie dziennym 32

Uwaga: 2 języki obce do wyboru

Data powstania: poniedziałek, 26 mar 2012 21:01
Data opublikowania: poniedziałek, 26 mar 2012 21:05
Opublikował(a): Andrzej Lewandowski
Zaakceptował(a): Andrzej Lewandowski
Artykuł był czytany: 6960 razy